BCDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
เรื่องที่เข้าร่วมกิจกรรม
วัน เดือน ปี ที่เข้าร่วม (ตัวอย่างเช่น 15 มีนาคม 2564)
ประเภทกิจกรรมที่เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้กรอกข้อมูล
ภาพเกียรติบัตรหรือภาพเข้าร่วมกิจกรรม
ถึงวันที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fwu3YRqlQcPCKKkdX_7dJp7AP82X8p4bSjAKqeI8L78/edit#gid=1714364161
2
อบรมการใช้งานระบบ SGS : Secondary Grading System (Online)
5/7/2016อบรมเชิงปฏิบัติการสพม.2
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์
-
นายวีระ กงถัน
นายรณฤทธิ์ คูศิริรัตน์
กลุ่มบริหารวิชาการ
3
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน14/7/2016การแข่งขันกิจกรรมสพฐ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
นายธนากร แซ่ลิ้ม
นางสาวสุนิษา ธนพฤษนานันท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4
การพัฒนาด้านพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้น
14/7/2016
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
เขต2เขต2-
ครูธีราภรณ์ มนัสศิลา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
5
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2-4 มิ.ย. 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สพม.2
ห้องประชุมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
-
นางวัชรี ศาลากิจ
นายสุรศักดิ์ พลเยี่ยม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวธีราภรณ์ มนัสศิลา สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
6
แข่งขันแต่งกลอนสด
วันที่ 22 ก.ค. 2559
การแข่งขันกิจกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
น.ส. ณัฐนิชา ขุนทอง
น.ส. ศุภิสรา ยังดี
นาย พงศธร ผิวทอง
นางจีรวัฒน์ นัยชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สุวรีย์ ประกอบบุญ
7
โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม
22-23 กรกฎาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สพฐ.สพม.2
โรงเรียนเทพลีลา-
นายสิปปกร เวียงวิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุวรีย์ ประกอบบุญ
8
ประชารัฐร่วมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน
13 กรกฎาคม 2559การแข่งขันกิจกรรม
กองทัพบก
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 (รักษ์เมืองสิงห์)
ด.ช.อภิชัย สมัครสมาน
ด.ช.ภูริพัฒน์ ทองเกิด
ด.ช.ธนพล ลาภไพศาล
น.ส.ชยิสรา ประทุมถิ่น
น.ส.พิมพ์สุชา บุณยจรัสพงศ์
น.ส.ราชญา สมบัติแก้ว
นายนันทวัฒน์ ธนรัชต์นะคำศรี
ด.ช.ธัญนพ วุฒิไทย
ด.ช.ต่อพงษ์ อุปรา
ด.ญ.จันหอม หาราช
ด.ญ.อมรรัตน์ น้อยวงศ์
น.ส.อัญมณี สุขทั่วญาติ
น.ส.กรปรียา เขียวรอด
น.ส.กาญจนา เหมพร
น.ส.พรทิพย์ แม้นด้วง
น.ส.อัยลดา ปินทา
นายนนทการณ์ ธุลัน
นายศศลักษณ์ กันจันทร์วงศ์
นายวชิรวิทย์ นิลคง
นายศรันย์ กิตติเมธีกุล
น.ส.อภิญรัตน์ ทวีพันธุ์สานต์
น.ส.รวิสรา วากย์เงินตรา
ด.ญ.ภรณ์ทิพย์ ยุกิจภูติ
ด.ญ.นัทธ์ชนัน จิตรพิลา
ด.ญ.ฐิติพร โตเอี่ยม
ด.ญ.กิตติยา ขลิมศรี
ด.ญ.ฐิติมา ทองอินทร์
ด.ญ.มาริษา วาดี
นายโชติพงษ์ วิมะลิน
นายศิรภพ ชำนาญดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
9
การจัดประชุมปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับการประเมิน ระดับ ScQA
25-26 มิ.ย. 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
นายไพรัช แจ้งเจริญ
นางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล
นางพจนี แก้วสมจิต
นางประภัสสร ผงทอง
นางสาวฉัตรสุดา พิมพา
น.ส.ศิรดา สิทธิชัย
น.ส.นลิน คำแน่น
น.ส.รุ้งนภา สุดสละ
น.ส.สุนันทา กมดผาด
น.ส.ศุภราภรณ์ คำมะรัก
กลุ่มบริหารวิชาการ
10
การประชุมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
30 มิ.ย. 25559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โรงเรียนบางกะปิ
น.ส.รัชดาพร แหวนหล่อ
น.ส.เจนจิรา ศรีทองอุ่น
น.ส.ฉัตรสุดา พิมพา
กลุ่มบริหารวิชาการ
11
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
23 กรกฎาคม 2559การแข่งขันกิจกรรม
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
1. นายภูวนาท ยะสาร ม.4/12
2. นายชนาธิป ชำนาญป่า ม.4/12
3. นายพชรพล พวงบุบผา ม.4/16
4. นายสรนันต์ น่วมพารา ม.4/16
5. นายธราเทพ จันทรมาศ ม.4/16
6. นายนันทวัฒน์ เกรียงเลิศ ม.3/16
7.นายธนกร แสงแดง ม. 3/15
8.นายอับราฮัม แอนโคมาห์ ม.3/10
9.นายสันติภาพ สอนรำ ม.2/9
นางสาวธัญลักษณ์ สยามพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
12
การแข่งขันกีฬายูยิตสู ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559
23-24 กรกฎาคม 2559
การแข่งขันกิจกรรม
กองทัพอากาศ
อาคารสโมสรชั้นประทวน
1.นางสาวพรทิพย์ จันทร์สนธิ ม.4/14
2.นายรชต งามอยู่ ม.4/15
3.นายสาริน สุนทร ม.4/15
4. เด็กชายรัตนภิเดช จันทะนาข่า ม.1/9
5.เด็กหญิงกันตพร ไชยกิจ ม.2/11
6.นายภาณุพงศ์ กิจพงศ์พาณิชย์ ม.3/10
7.เด็กชายนันท์นภัส ภูพา ม.2/14
8. เด็กชายภูวฤทธิ์ ภูมิแก้ว ม.2/14
9.เด็กชายปราบ วาทบัณฑิต ม.3/16
นางสาวณฐอร ทีฆายุพรรค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13
การแข่งขันฟุตบอล นัดอุ่นเครื่อง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
23 กรกฎาคม 2559การแข่งขันกิจกรรม
Air Force โครงการ Young Eagles
สนามฟุตบอลเมืองทองธานีและสนามฟุตบอล สโมสร J.K. SPORT ACADAMY
1.เด็กชายคหบดี สุขธรรม ม.3/11
2.เด็กชายดนุนัย วงษ์แรง ม.3/12
3.เด็กชายจิรายุทธ คำเกลี้ยง ม.3/12
4.เด็กชายณัฐกิต พรมโชติ ม.3/12
5.เด็กชายเทพพิทักษ์ แย้มศิลา ม.3/13
6.เด็กชายสุหฤทธิ์ อ่อนเหลา ม.3/13
7.เด็กชายปริญ บุณยุเลขา ม.3/15
8.เด็กชายหิรัญพงษ์ วงษ์ประเสริฐ ม.3/15
9.เด็กชายนุชา มลคาน ม.3/15
10.เด็กชายเทพพิทักษ์ สายชุมดี ม.3/16
11.นายสิงหรา โสภัย ม.4/12
12.นายสิรวิทย์ นิปุณภัทรุตม์ ม.4/13
13.นายจักรี ภูพงษ์ ม.4/15
14.นายสิรภพ หนูวรรณ ม.3/16
15.นายสธนัย สุปัญญา ม.4/10
16. นายณัฐพล วัฒนาสิทธิกุล ม.4/14
17.นายฐิติวัฒน์ ระมัดตน ม.4/14
18.นายชลสิทธิ์ สีใส ม.4/16
19.นายภูริภัค สุขเกิด ม.4/16
20.นายพงศกร เรืองวัฒนชัย ม.4/16
21.นายภาสชัย ไทยสามเสน ม.4/16
22. เด็กชายทัตพล ปาลกะวงศ์ ม.2/16
23.เด็กชายนกรินทร์ เสือแขก ม.3/13
24.เด็กชายนรากร คนแรงดี ม.3/16
25.นายวงศธร สุภาษิต ม.4/13
1.นายชนก สุขสำราญ
2.นายภาณุพงศ์ ชุ่มนาเสียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
14
งานมอบทุนการศึกษาปี 2559 โครงการมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง ปี 2559
30 มิถุนายน 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-
นางสาวเกศวลี แหวนนิล,นางสาวปณิตา บัวเจริญ,นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
15
โครงการร้อยรวมเป็นหนึ่ง : แนะแนวยุคเจน Z
1-3 กรกฏาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
-
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
16
สัมมนาครูแนะแนวครั้งที่ 10 4-6 กรกฏาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียราย
-
นางสาวเกศวลี แหวนนิล,นางสาวปณิตา บัวเจริญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาจุฑาภรณ์ สูงพล
17
โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2559
14 กรกฏาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ศุนย์พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม/เรียนรวม โรงเรียนเทพลีลา
ห้องประชุมพิพัฒนปริยัติสุนทร โรงเรียนเทพลีลา
-
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
18
แนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
15 กรกฏาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-
นางสาวเกศวลี แหวนนิล,นางสาวปณิตา บัวเจริญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
19
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "อาชีพนักบินพาณิชย์กับอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคอาเซียน"
22 กรกฏาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
นางสาวเกศวลี แหวนนิล ,นางสาวปณิตา บัวเจริญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
20
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ด้วยวิธีการวิจัย
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
โรงแรมแจ๊สโซเท็ล กรุงเทพฯ
-
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
21
การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
31/07/59 - 2/8/59
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สพฐ.สพม.2
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถ. ปดิพัทธิ์ กทม.
-น.ส.กชพร ขันทะสีมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุวรีย์ ประกอบบุญ
22
ทิศทางการดำเนินงานและประเมินติดตามมาตรฐานใหม่
5 สิงหาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
-
1. ครูประภัสสร ผงทอง
2. ครูสุนันทา กมลผาด
กลุ่มบริหารงบประมาณครูสุนันทา กมลผาด
23
การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ
-
นางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล
นางสาวจันทร์จิรา ธรรมศรี
นางสาวกชพร ขันทะสีมา
กลุ่มบริหารวิชาการสุปราณี อึ่งแดง
24
ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง
3-6 ส.ค. 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
-
นางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล
กลุ่มบริหารวิชาการสุปราณี อึ่งแดง
25
งานนิทรรศการมหกรรมวิชาการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก EP/MEP OPEN HOUSE 2016 “Global Goals for Sustainable Development”
16-17 ส.ค. 2559การศึกษาดูงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
-
นางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล
นางสาวปราณปรียา ไทยขำ
กลุ่มบริหารวิชาการสุปราณี อึ่งแดง
26
ศึกษาดูงานโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย
28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2559
การศึกษาดูงาน
ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก
1. AL-AZHAR YOGYAKARTA SCHOOL 2. SD UNGGULAN AISYIYAH BANTUL YOGYAKARTA SCHOOL
-
นางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล
นางสาวปราณปรียา ไทยขำ
กลุ่มบริหารวิชาการสุปราณี อึ่งแดง
27
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์
14-15 กรกฎาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาว วิชชุตา ประดิษฐ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวนิศากร เลาหเรืองรองกุล
28
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสตัฟฟ์สัตว์ไฟลัมอาร์โทรพอด class crustacea
30 กรกฎาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
คุณครูศสิกรณ์ สวนกำจัด และคุณครูอัญทิรา วาดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29
งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School Symposium
22-23 สิงหาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
-
1. ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง
2. นางสาวฉัตรสุดา พิมพา
3.นางสาวธนัญญา ต่อชีพ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวฉัตรสุดา พิมพา
30
การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อเยาวชนและสัตว์น้ำ(young and fish drawing competition)
4 สิงหาคม 2559การแข่งขันกิจกรรม
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
นายพลพรรธ์ รุ่งสว่าง
นางสาวพัชรินทร์ ชาตรูปะ
นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
31
การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ศูนย์แนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ห้องประชุมชั้น ๗ อาคาร ๒๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
นางสาวเกศวลี แหวนนิล,นางสาวปณิตา บัวเจริญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
32
แนวโน้มและผลกระทบทางการศึกษาในยุค Digital Economy
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
-
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
33
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor)
๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
ศูนย์แนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระบรมราชูปถัมป์ฯ
-
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
34
การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ขึ้น ม.ต้น
18 สิงหาคม 2559การแข่งขันกิจกรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
1. เด็กชายภูวนัตถ์ สังฆรมย์ ม. 1/7
2. เด็กขายกฤต วีระเศรษฐกกุล ม. 1/7
3. เด็กชายจักรพรรณ คำภีระ ม. 2/11
1. นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์ แสงงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางวัชรี ศาลากิจ
35
การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือชั้นม.ปลาย
18 สิงหาคม 2559การแข่งขันกิจกรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
1. นายวรินทร โพธิ์ทอง ม. 4/15
2. นายธนภัทร จันทะรัก ม.4/15
3. นายณัฐพงษ์ สมูบูรณ์ ม. 5/16
1. นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์ แสงงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางวัชรี ศาลากิจ
36
การแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางชั้น ม.ปลาย
19 สิงหาคม 2559การแข่งขันกิจกรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
1.นายวรินทร โพธิทอง ม.4/15
2. นายธนภัทร จันทะรัก ม.4/15
นายธนาดล อินทร์นก ม. 4/16
นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางวัชรี ศาลากิจ
37
การแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ชั้น ม.ต้น
19 สิงหาคม 2559การแข่งขันกิจกรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
1. เด็กชายภูวนัตถ์ สัง"รมย์ ม.1/7
2. เด็กชายจักรพรรณ คำภีระ ม. 2/11
3. เด็กชายปฐมพล อุ่นใจ ม. 2/10
นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางวัชรี ศาลากิจ
38
แข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14-17 เดือนสิงหาคม 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิศาล รักการ และ นายชาญธวัช เชียววณิชชา
คุณครูวิชชุตา ประดิษฐ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวนิศากร เลาหเรืองรองกุล
39
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมต้องรู้ใน " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
26-27 กันยายน 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา กทม. เขต 2
โรงเรียนหอวัง
คุณครูวันวิสาข์ รักงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวนิศากร เลาหเรืองรองกุล
40
งานแถลงข่าวเปิดตัว ๓ วิทยาลัย สู่การเป็นผู้นำ Thailand ๔.๐
๑๕ กันยายน ๒๕๕๙การศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร ๖ ชั้น ๗ มห่วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-
นางสาวเกศวลี แหวนนิล,นางสาวปณิตา บัวเจริญ,นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
41
ทิศทางการศึกษาสู่ Thailand 4.0
24-25 กันยายน 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด
โรงแรมเอวาซอล หัวหิน
-
นางสาวปณิตา บัวเจริญ,นางสาวสุทธิสุดา มาลยาภรณ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
42
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดและส่งครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมต้องรู้ใน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
26-27 กันยายน 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2
โรงเรียนหอวัง-
1.นางปาณิสรา บัวทอง
2.นางสาวนิภารัตน์ สิงหาอาจ
3.นางวันวิสาข์ รักงาม
4.นางสาวธนัญญา ต่อชีพ
5.นายกฤตนุ พรมวัง
6.นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
7.นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์
8.นางสาวฉัตรสุดา พิมพา
9.นางอัจฉริยา ทินวงค์
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวฉัตรสุดา พิมพา
43
การพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
3 - 4 ตุลาคม 2559อบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุทธ
นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
44
อบรมประชุมทดลองใช้สื่อประกอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ฉบับออนไลน์
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สสวท.
ณ ห้องประชุมหน้ามุข ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
ครูจรัญ มาพิทักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
45
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีทรีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี
ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
46
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สำหรับบุคลากรของโรงเรียน
วันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สพม.เขต ๒
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีทรีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี
ครูชัชมาศ สุดจำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
47
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดกรองนักเรียนพิเศษ ๙ ประเภท ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม
ครูวัชราภรณ์ สายวงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
48
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพ รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สพม ๒
ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
นางสาวจริยา นาทมพล และนางสาวนิภารัตน์ สิงหาอาจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
49
อบรมวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย
วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ณ ห้องอำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ครูรัชดาพร แหวนหล่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
50
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
วันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การแข่งขันกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ณ ห้องศูนย์ภาษาจีน ชั้นล่าง อาคาร ๘
ระดับชั้นม.ต้น ม.๑ – ม.๓ และระดับชั้น ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
51
กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559
การแข่งขันกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ (Siam Park City)
นักเรียนชั้น ม.1-ม.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52
การมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขัน "คณิตคิดเร็ว"
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
การแข่งขันกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ม.ต้น-ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
53
54
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและการตรวจข้อสอบอัตนัยสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
27 - 29 ตุลาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
-
นางสาวประภีร์ ศรีพันลำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุวรีย์ ประกอบบุญ
55
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66
14 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ.สพม. 2
โรงเรียนลาดปลาเคล้าพิทยาคม
1. คัดลายมือ ม.1 - ม.3 ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้ไปแข่งต่อ
ม.4 - ม.6 เหรียญทอง
2. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ม.1 - ม.3 รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง
ม.4 - ม.6 เหรียญเงิน
3. เรียงร้อยถ้อยความ
ม.1 - ม.3 รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง
ม.4 - ม.6 เหรียญทอง
4. การท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ม.1 - ม.3 เหรียญทอง
ม.4 - ม.6 เหรียญเงิน
5. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
ม.1 - ม.3 เหรียญทองแดง
ม.4 - ม.6 เหรียญเงิน
6. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
ม.1 - ม.3 เข้าร่วม
ม.4 - ม.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้ไปแข่งต่อ
นางสมศรี ชูเลิศ
น.ส.ประภีร์ ศรีพันลำ
น.ส.สุภาพร แสนอุบล
นายสิปปกร เวียงวิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุวรีย์ ประกอบบุญ
56
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น งานศิลปะหัตกรรม ครั้งที่ 66
14 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2
โรงเรียนสารวิทยา
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพียโคตร ม.3/6
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เบญจสิทธิรัตน์ ม.3/6
ครูกฤตนุ พรมวัง
ครูชนก สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูธัญลักษณ์ สยามพันธ์
57
การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
14 พฤศจิกายน 2559
การศึกษาดูงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2
โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวปพิชญา เธียรเจริญ ม.6/1
นางสาวรวิภา โชคนำชัยสิริ ม.6/1
ครุวิมล พูลพลับ
ครูธัญลักษณ์ สยามพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นาฃสาวธัญลักษณ์ สยามพันธ์
58
เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์โครงการรินน้ำใจสู่น้องขาวใต้ จังหวัดสตูล
นางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางปาณิสรา บัวทอง(ภ่าษไทย)
นางวราพร จริตไวทย์ (ต่างประเทศ)
นางสาวนันทริกา อยู่คง (สังคมศึกษาฯ)
นางสาวธัญลักษณ์ สยามพันธ์ (พลศึกษา)
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวธัญลักษณ์ สยามพันธ์
59
การแข่งขัน ทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
โรงเรียนนวมินทร์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนนวมินทร์ กรุงเทพฯ
ด.ช. ทวีทรัพย์ จันมาทูล ม. 2/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว ระดับม. ต้น
ด.ช. ภาสกร ทับเกษม ม.3/2
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับม. ต้น
น.ส. ภัทรพร เกิดพร้อม ม. 4/3
ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับม. ปลาย
นายธรรมศร เชียงทองสุข ม. 6/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับ ม. ปลาย
ครูจรัญ มาพิทักษ์ และ ครูชัชมาศ สุดจำ และ ครูจริยา นาทมพล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
1. นายกฤษณพงศ์ พิพัฒธนชัย
2. นายณภัทร สุวรักษร
3. นายณัฐพล โคตรพุ้ย
4. นายพงษ์กานต์ สุขสวัสดิ์
5. นายวงศธร มากกุญชร
1. นายโชติพงษ์ วิมะลิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
1. นางสาวกรปรียา เรียงรอด
2. นางสาวกาญจนา เหมพร
3. นางสาวชยิสรา ประทุมถิ่น
4. เด็กหญิงฐิติพร โตเอี่ยม
5. เด็กหญิงฐิติมา ทองอินทร์
6. เด็กชายต่อพงษ์ อุปรา
7. นางสาวทิพยาภา นาคราช
8. นายธนภูมิ กาชัย
9. นายธวัชชัย นาคสนอง
10. นายนนทการณ์ ธุลัน
11. นายนันทวัฒน์ ธนรัชต์นะคำศรี
12. นายนิรุตต์ แสงสีทอง
13. เด็กหญิงปณิชา ศิริเทียน
14. นางสาวพรทิพย์ แม้นด้วง
15. นางสาวพิมพ์สุชา บุณยจรัสพงศ์
16. เด็กชายภูริพัฒน์ ทองเกิด
17. เด็กหญิงมาริษา วาดี
18. นางสาวราชญา สมบัติแก้ว
19. นางสาววรรณาภรณ์ อาสเสงี่ยม
20. นายศศลักษณ์ กันจันทร์วงศ์
21. เด็กหญิงอมรรัตน์ น้อยวงศ์
22. นางสาวอัญมณี สุขทั่วญาติ
23. นางสาวอัยลดา ปินทา
1. นายโชติพงษ์ วิมะลิน
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชำนาญดี
3. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
1. นายนันทวัฒน์ ธนรัชต์นะคำศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชำนาญดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
63
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
1. เด็กหญิงฐิติพร โตเอี่ยม
1. นางสาวกรรณิกา จันทะเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
64
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
1. เด็กชายปิยพัทธ์ ธำรงวิชญะ
1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
65
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โณงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์ หาญกำจร
1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
66
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
1. เด็กชายพีระพล อิ่มทรัพย์
1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
67
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
1. นางสาวกฤติมา ลิ้มนิภากุล
1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
68
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
16 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
1. เด็กหญิงกนกวรรณ วัฒนประภาชัย
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์ หาญกำจร
3. เด็กชายจิรายุ ทองเฟื่อง
4. เด็กหญิงณัฐรดา สุขรัตน์
5. เด็กหญิงณีรนุช เสวตราคม
6. เด็กชายปิยพัทธ์ ธำรงวิชญะ
7. นางสาวพัชราภรณ์ หน่อคำ
8. เด็กหญิงพันธิตรา เชื้อขุนทด
9. เด็กชายพีระพล อิ่มทรัพย์
10. นางสาวภาวิสา นิลเพชร
11. เด็กหญิงรัชนีวรรณ นวลสุวรรณ์
12. เด็กหญิงวรดา หมื่นเดช
13. เด็กหญิงวิมลสิริ ฤาโสภา
14. เด็กชายเจนณรงค์ พรสี่ภาค
15. นางสาวเมทิกา ฤทธิกิตติเจริญ
1. นางสาวฐิติกา ไวคกุล
2. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
69
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนศรีพฤฒา
1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ รุ่งลิขิตวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชวิศา นิเวศมงคลรัตน์
3. เด็กหญิงนรมน เชี่ยวชาญชัยกุล
4. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน จิตรพิลา
5. เด็กหญิงปานตะวัน โพธิ์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ยุกิจภูติ
7. เด็กหญิงสิรินพร อาษา
8. เด็กหญิงสโรชา บุญนิยมลักษณ์
1. นางกนกอร รื่นวุฒิ
2. นางสาวนันทวัน พักรกรึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
70
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนศรีพฤฒา
1. นางสาวชนัญญา ลาโต
2. นางสาวนิรวรรณ เอี่ยมพรชัย
3. นางสาวรวิสรา วากย์เงินตรา
4. นางสาวลดาวัลย์ วิทยาพันธ์ประชา
5. นางสาวอภิญญา ทวีพันธุ์สานต์
6. นางสาวอภิญรัตน์ ทวีพันธุ์สานต์
7. นางสาวอัญชิษฐา จิตมุ่งมั่น
8. นางสาวเจตสุภา อัศวปกรณ์
1. นางกนกอร รื่นวุฒิ
2. นางสาวนันทวัน พักรกรึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
71
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1. เด็กหญิงปาริชาต ปัญญาสิทธิ์
1. นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
72
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1. นางสาวพัชรินทร์ ชาตรูปะมัย
1. นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
73
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1. นายพลพรรธน์ รุ่งสว่าง
1. นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
74
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1. เด็กหญิงวนิสรา กุลนิล
1. นางสาววิวรรณ ชัยมงคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
75
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1. เด็กหญิงธัญญชนก กิจหาญ
1. นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
76
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1. นางสาววรัณยา สมบูรณ์
1. นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
77
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1. เด็กหญิงพลอยชมพู พึ่งกลั่น
2. เด็กหญิงสาธิรัตน์ แสงมณี
1. นางสาวรวิวรรณ ชัยมงคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
78
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1. เด็กชายกิตติพงษ์ งามวงษ์
1. นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
79
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
1. นายชยพร บูรณพันธ์
1. นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
80
งานเสวนาด้านเกมและแอนิเมชั่น Game Talk และการแข่งขัน E-sport
24 - 25 พฤศจิกายน 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.นายหณกุล สุขประเสริฐ
2.นายกิตติพันธ์ อมรรัตน์ธำรงค์
3.นางสาวสุจิรา ปานเกตุ
4.นายพิชญ์ภากร ชินานุปกรณ์
5.นายภาคภูมิ สิริฤกษ์วิภาส
6.นายฐกร เดี่ยววิไล
1. นางสาวนลิน คำแน่น
2. นางสาวศิริพร พ่วงพิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นลิน คำแน่น
81
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์)
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรมสพม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
1.นางสาวริจรดา ศรีพิทักษ์
2. นายชนายุทธ แจ่มขาว
นางวัชรี ศาลากิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นลิน คำแน่น
82
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (แข่งขันสร้าง Web Application)
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรมสพม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
1.นางสาวกนกนันท์ ขาวกระจ่าง
2.นางสาวชนิกานต์ ศรีพราม
นางสาวนลิน คำแน่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นลิน คำแน่น
83
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรมสพม.2
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
1.นายศุภกฤต บริรักษ์
2.นายกิตติณัฏฐ์ เอี่ยมธนากุล
นางสาวบุญสิตา อิ่มสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
84
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรมสพม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
1.เด็กชายกฤตภาส พลมณี
2.เด็กหญิงศรุดา พลมณี
นางสาวคัมภีรดา เพียรประสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นลิน คำแน่น
85
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี"
3 - 4 ธนวาคม 2559อบรมเชิงปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์
86
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
16/11/2559การแข่งขันกิจกรรม
สพม.เขต 2
โรงเรียนบางกะปิน.ส. นาถลดา จิณณากฤษณ์
น.ส. ประภัสสร พันธุมัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
น.ส. ประภัสสร พันธุมัย
87
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
16/11/2559การแข่งขันกิจกรรมสพม. 2โรงเรียนบางกะปิด.ญ. ศุภวัลย์ สุภาคง
น.ส. ปิยะธิดา พลพุทรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภัสสร พันธุมัย
88
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
16/11/2559การแข่งขันกิจกรรมสพม.2โรงเรียนบางกะปิด.ญ. นัยนา หัสนัยน.ส. ณิชมน พะลัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
89
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
16/11/2559การแข่งขันกิจกรรมสพม.2โรงเรียนบางกะปิ
นางสาวอรณัฐ สุดประเสริฐ
นางสาวสุภัสสรา จันทร์โชติ
นางสาวสุนิษา ธนพฤษณานันท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภัสสร พันธุมัย
90
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
16/11/2559การแข่งขันกิจกรรมสพม.2โรงเรียนบางกะปิ
นางสาวธัญลักษณ์ ขันทิกุล
นางสาวชิดชนก สุธาทัศน์
นางสาวอรณี ผู้มีสัตย์
นางสาววรวีร์ ลำดี
นายธนะโรจน์ วรพิมลพันธ์
นางสาวกัณฐมณี แสนคำแพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภัสสร พันธุมัย
91
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
16/11/2559การแข่งขันกิจกรรมสพม.2โรงเรียนบางกะปินายนภัสกร ธนูแสนนาย จารุกร จรดล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภัสสร พันธุมัย
92
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน และวัฒนธรรมจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
28/11/2016
การแข่งขันกิจกรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
นายพัฒนพงษ์ ผลพิบูลย์
นางสาวฐิติพร แก้วสาย
นางสาวกัณฐมณี แสนคำแพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภัสสร พันธุมัย
93
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน และวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28/11/2559การแข่งขันกิจกรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
นายลือชา พวงเขียว
เด็กหญิงศิริรัตน์ เชื้ออ่าว
น.ส. ณิชมน พะลัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภัสสร พันธุมัย
94
การเสริมสร้างความรู้สู่การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
27 กันยายน 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
สพม.2
ห้องประชุมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
-
นางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล นางสาวเกศวลี แหวนนิล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
95
โครงการแนะนำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแก่ครูแนะแนว
3 ตุลาคม 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
-
นางสาวเกศวลี แหวนนิล นางสาวปณิตา บัวเจริญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
96
การปรึกษาสู่อนาคตก้าวไกลในวัยรุ่น
18 พฤศจิกายน 2559
การอบรม/ประชุม/สัมมนา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ห้อง A๕๑ อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
-
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
97
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ด.ญ.ครองขวัญ พุ่มทับทิม
ด.ญ.ชณัฐดา หาญชนะ
ด.ญ.รัชชดารินทร์ ผลดี
ด.ญ.สุฟานี ล้อเจริญกิจ
ด.ญ.เสาวนีย์ เจริญสุข
นางสาวอาภาภรณ์ ศรีโฉม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
98
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
15 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันกิจกรรม
สพฐ. สพม.2
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
นางสาวณัฐณิชา หงษ์เผือก
นางสาวณิชาพัชร์ คร่ำสุข
นางสาวนิติยมน สงวนรัมภ์
นางสาวคนึงนิตย์ แข็งธัญการ
นางสาววันวิสาข์ แก้วไสย
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
99
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
“La Thaïlande,c’est mon pays.”
29-30 กรกฎาคม 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา การเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส สพม.2
ชลพฤก์รีสอร์ท จ.นครนายก
นายภควัต ใบไกล
นายดนวัต วิจิตรจั่น
นายสรศักดิ์ ปัญญาคำ
นายรัฐธรรมนูญ มาลัย
นางสาวนภสร อภิวัศยากันต์
นางสาวธันย์ชนก สุขสบาย
นางสาวจินตนา ทัพวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภัสสร พันธุมัย
100
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการสอบวัดความถนัดทางภาษา
24-25 สิงหาคม 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา การเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส สพม.2
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
นางสาวนภสร อภิวัศยากันต์
นางสาวธันย์ชนก สุขสบาย
นางสาวเมธาวี ผ่องตระกูล
นางสาวกฤษติกา ศรีเจริญ
นางสาวภวดี พูนแสง
นางสาวณปริญญ์ วัฒนศิลป์
นางสาวกานต์พิชชา ตอพล
นายปรเมศร์ หน่อหล้า
นางสาวจินตนา ทัพวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภัสสร พันธุมัย