แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์ :
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
สถานะผู้ใช้งาน *
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
เกณฑ์การให้คะแนน :
5 = พึงพอใจมาที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
1 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล *
2 มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน *
3 เนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ *
4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ *
5 การจัดลำดับเนื้อหาเข้าใจง่ายและต่อเนื่อง *
6 การจัดหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายต่อการใช้งาน *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. Report Abuse - Terms of Service