แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ทรรศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบเชิญชวน
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยสถาบัน เรื่อง ทรรศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบเชิญชวน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทรรศนะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตามแนวคิดการศึกษา แบบเชิญชวน
2. ขอให้ท่านตอบข้อคำถามทุกข้อให้ตรงกับความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่าน เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปใช้แก้ปัญหา หรือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ และ
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตามรูปแบบแนวคิดการศึกษาแบบเชิญชวนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านอาคารสถานที่ ด้านนโยบาย/การบริหาร ด้านหลักสูตร/โปรแกรม และ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลพฤติกรรมด้านแรงจูงใจทางการเรียนรู้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ประเด็นจุดเด่น-จุดด้อย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

“ทั้งนี้คำตอบที่ได้จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และ จะนำมาใช้วิเคราะห์โดยรวมเท่านั้น”

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม"

นามแฝง (ใช้ประกอบการจับรางวัลของที่ระลึก) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพย์ (ใช้ประกอบการจับรางวัลของที่ระลึก) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms