แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัฒนานานักศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

"กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูล มา ณ โอกาสนี้"
สถานภาพ *
เพศ *
สังกัด *
*หมายเหตุ : สำหรับ "เจ้าหน้าที่" ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่สังกัด (สำนัก สถาบัน กอง ศูนย์) ลงในช่อง "ข้ออื่น ๆ"
กำลังศึกษาอยู่ปี
*เฉพาะนักศึกษา
Clear selection
ภาค
Clear selection
หน่วยงานที่ท่านขอรับบริการจากกองพัฒนานักศึกษา
*หมายเหตุ : ผู้ประเมินสามารถเลือกประเมินฝ่ายงานได้ครั้งละ 1 ฝ่าย
MM
/
DD
/
YYYY
งานบริหารงานทั่วไป
สามารถเลือกเรื่องที่มาขอรับบริการได้มากกว่า 1 ข้อ
Clear selection
งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
สามารถเลือกเรื่องที่มาขอรับบริการได้มากกว่า 1 ข้อ
Clear selection
งานทุนการศึกษา
สามารถเลือกเรื่องที่มาขอรับบริการได้มากกว่า 1 ข้อ
Clear selection
งานบริการและสวัสดิการ
สามารถเลือกเรื่องที่มาขอรับบริการได้มากกว่า 1 ข้อ
Clear selection
งานหอพักนักศึกษา
สามารถเลือกเรื่องที่มาขอรับบริการได้มากกว่า 1 ข้อ
Clear selection
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สามารถเลือกเรื่องที่มาขอรับบริการได้มากกว่า 1 ข้อ
Clear selection
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการกองพัฒนานักศึกษา *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการกองพัฒนานักศึกษา โดยรายละเอียด ดังนี้ มากที่สุด (5) มาก (4) พอใช้ (3) น้อย (2) ควรปรับปรุง (1)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
พอใช้ (3)
น้อย (2)
ควรปรับปรุง (1)
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
ใส่ใจและกระตือรือร้นการให้บริการ
ให้คำแนะนำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน และตรงตามความต้องการ
การช่วยแก้ไขปัญหาแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้
ระยะเวลาในการให้บริการ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับให้บริการมีความเหมาะสม
เอกสารแนะนำข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่สำหรับผู้มาใช้บริการ สะอาด เป็นระเบียบ
ท่านได้รับข่าวสารจากกองพัฒนานักศึกษาจากช่องทางไหน *
*เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองพัฒนานักศึกษาให้ทั่วถึง ขอความร่วมมือผู้ประเมินโปรดระบุช่องทางที่ท่านได้รับข่าวสารจากกองพัฒนานักศึกษา
ความคิดเห็นต่อการให้บริการ และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Report Abuse