แบบสอบถามคุณภาพการจัดบริการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.1 รูปแบบการจัดบริการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัย (ศูนย์แนะแนว/ศูนย์ SOS)
  1.2 การรับบริการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หรือบุลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการขอข้อมูลหรือคำแนะนำ
  1.3 การเข้าถึงบริการปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วน (Hot line) และ/หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์
  1.4 ภายหลังรับคำปรึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขมากขึ้น
  Please enter one response per row
  2.1 การเผยแพร่ข่าวสารด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ได้แก่ ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ บริการจัดหางาน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และอื่นๆ
  2.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
  2.3 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อนักศึกษา
  Please enter one response per row
  3.1 การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา เช่น การศึกษาดูงาน การบรรยายให้ความรู้ การปัจฉิมนิเทศ 
  3.2 การส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การออกฝึกประสบการณ์ การทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  
  3.3 การจัดบริการทดสอบ เพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของนักศึกษา
  3.4 กิจกรรม/โครงการสามารถพัฒนาประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่นักศึกษาได้
  Please enter one response per row
  This is a required question