แบบสำรวจ : ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ Smart Phone อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบสำรวจนี้ จัดทำเพื่อสำรวจระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ในการตัดสินใจพัฒนาระบบสารสนเทศ (เริ่มสำรวจ วันที่ 17 เมษายน 2558)
    This is a required question
    Must select at least 1 options.
    This is a required question