Request edit access
ข้อสอบก่อนอบรม Pre-Test
คำสั่ง : ให้นักศึกษาเลือก ถูก หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเลือก ผิด ในข้อความที่ไม่ถูกต้อง
รหัสนักศึกษา *
ตัวอย่าง : 60XXXXXXX
Your answer
ชื่่อ สกุล *
ตัวอย่าง : มานะ พยายาม
Your answer
คณะ *
สาขาวิชา *
ไม่มีชื่อ
อีเมล์
Your answer
1. หอสมุดเปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.30 น. *
1 point
2. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ *
1 point
3. วารสารและหนังสือพิมพ์ อนุญาตให้ใช้ภายในหอสมุดเท่านั้นและให้ยืมถ่ายเอกสารได้ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง *
1 point
4. ห้อง kids room ผู้ใช้ที่มีอายุ 1-7 ปี *
1 point
5. นักศึกษาใช้บัตรประชาชนในการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ *
1 point
6. ห้องสมุดใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้ในการแบ่งหมวดหมู่หนังสือ *
1 point
7. นักศึกษาปริญญาตรีสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือได้ครั้งละ 7 รายการ ต่อ 5 วัน *
1 point
8. ถ้านักศึกษาคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินเวลาที่กำหนดจะมีอัตราค่าปรับครั้งละ 5 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 วัน *
1 point
9. ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ ประกอบด้วยหนังสือหมวด 900 ประวัติศาสตร์ และหมวด 500 วิทยาศาสตร์ *
1 point
10. มุม Wireless Zone ให้บริการ ณ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ *
1 point
11. หนังสือภาษาอังกฤษหมวด 100 ปรัชญา 300 สังคมศาสตร์ และ 900 ประวัติศาสตร์ ให้บริการ ณ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ *
1 point
12. ผลงานทางวิชาการ วารสาร บทความ จุลสารและกฤตภาค ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้บริการที่ชั้น 5 งานบริการสารสนเทศอันดามัน *
1 point
13. ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นกลับบ้านได้ *
1 point
14. การนำข่าวสารที่ต้องการจัดเก็บ ตัดเก็บมาเฉพาะส่วนที่ต้องการ นำไปผนึกลงบนกระดาษเปล่า และแจ้งถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงไว้ที่หัวกระดาษเพื่อใช้อ้างอิงได้ คือ จุลสาร *
1 point
15. หอสมุดมีบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน บริการห้องภาพยนตร์ ห้องบันทึกเสียง และมุมเคเบิลเพื่อการศึกษา *
1 point
16. งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัยให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป *
1 point
17. พจนานุกรมและสารานุกรมไม่ใช่หนังสืออ้างอิง *
1 point
18. ถ้าต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ระหว่างห้องสมุด ติดต่อขอยืมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย *
1 point
19. นักศึกษาสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ คนละ 1 ชั่วโมง *
1 point
20. มุมราชภัฏโซนให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต *
1 point
21. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) หอสมุด ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ arit.pkru.ac.th *
1 point
22. ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด สามารถสืบค้นได้จาก OPAC Search *
1 point
23. ฐานข้อมูลการสืบค้น OPAC Search มี 1 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลหนังสือ และ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง *
1 point
24. Browse คือ การสืบค้นขั้นสูง *
1 point
25. Title คือ หัวเรื่อง *
1 point
26. Call Number คือ เลขมาตรฐานสากลประจำตัวหนังสือ *
1 point
27. status ต้องการทราบว่าหนังสือมีคนยืมออกจากหอสมุด *
1 point
28. Edition คือครั้งที่พิมพ์ของหนังสือ *
1 point
29. อยากทราบว่าหนังสือมีจำนวนกี่เล่ม ดูได้จากหน้าจอบัตรรายการ *
1 point
30. Publication ประกอบด้วย เมืองที่พิมพ์ สำนัก *
1 point
31. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคือ http://arit.pkru.ac.th *
1 point
32. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ดร.พิทา จารุพูนผล *
1 point
33. ฐานข้อมูล ThaiLIS คือ ฐานข้อมูลที่ใช้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด *
1 point
34. เบอร์โทรติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคือ 076-240221 *
1 point
35. ศูนย์สารสนเทศอันดามัน เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสารสนเทศทุกประเภทเกี่ยวกับภาคใต้ *
1 point
36. ฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องใส่รหัสการเข้าใช้งาน *
1 point
37. หากต้องการดูรายชื่อหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ สามารถเข้าไปได้ที่ libpkru@facebook.com *
1 point
38. ระบบ webservice คือ การให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน ของคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต *
1 point
39. ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเท่านั้น *
1 point
40. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ไปใช้งานได้ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phuket Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms