แบบร้องเรียน ร้องทุกข์ PKD School
เปิดให้ทุกท่านที่เป็นผู้มีส่่วนได้เสียกับโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุงให้โรงเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอให้เป็นข้อความที่สร้างสรรค์ มีเหตุผลประกอบด้วย ขอบคุรับ
เรื่อง *
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) *
ที่อยู่(บ้านเลขที่/หมู่ที่/บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) *
มีเรื่องที่ให้โรงเรียนดำเนินการ/แก้ไข/ปรับปรุง(เขียนเป็นข้อๆพร้อมเหตุผลประกอบ) *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ. Report Abuse