แบบสอบถามการใช้กระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning ของอาจารย์ในสถาบันพระบรมราชชนก
คำชี้แจง : แบบสอบถามสำหรับอาจารย์ผู้สอน เป็นแบบสอบถามสำหรับการติดตามประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) เพื่อติดตามประเมินผลการใช้สื่อ
การเรียนรู้ e-Learning ดังนั้น กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อที่จะได้นำผลลัพธ์ไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป โดยแบบสอบถามนี้มี 4 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันของกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning
ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน e-Learning ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
2.อายุของอาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามในปัจจุบัน (ปี)
Your answer
3.การศึกษาสูงสุด
4.การศึกษาสาขา
5.วิทยาลัยที่อาจารย์สังกัด
6.อาจารย์มีประสบการณ์การสอน มาเป็นระยะเวลา (ปี)
Your answer
7.อาจารย์มีประสบการณ์การสอน ด้วย e-Learning มาเป็นระยะเวลา (ปี)
Your answer
8.การเรียนการสอน LMS (Learning Management System) Moodle
9.การเรียนการสอน LAMS (Learning Active Management System) Google Apps for Education
10.การเรียนการสอน LMS (Learning Management System) อื่นๆ
11.อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมการใช้ e-Learning ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
ตอนที่ 2 สภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning ของอาจารย์
คำชี้แจง : โปรดระบุระดับคะแนน ของกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning ลงในช่องที่กำหนดไว้ ตามระดับความคิดเห็นต่อสภาพ

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการให้ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
1 แหล่งของสื่อการสอนที่นำมาใช้ ... ผลิตขึ้นด้วยตนเอง
2 แหล่งของสื่อการสอนที่นำมาใช้... ทีมงานวิทยาลัยเป็นผู้ผลิต
3 แหล่งของสื่อการสอนที่นำมาใช้... วิทยาลัยเครือข่าย สบช. เป็นผู้ผลิต
4 แหล่งของสื่อการสอนที่นำมาใช้... นำมาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5 ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (เสียระหว่างการใช้งาน, ไวรัสโจมตี, ข้อมูลเสียหาย)
6 ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องโปรเจคเตอร์ (ทำงานไม่ได้, สีเพี้ยน, เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้)
7 ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องกระจายสัญญาณ wi-fi (เชื่อมต่อไม่ติด, เน็ตช้า, จุดติดตั้งไม่ทั่วถึง )
8 ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนจุดเชื่อมต่อสาย Lan มีจำนวนจุดไม่ทั่วถึงเพียงพอ
9 สามารถใช้งานอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน e – Learning ได้ด้วยตนเอง
10 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้บทเรียน e-Learning
11 ได้นำบทเรียน e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน ด้วยสื่อหลัก,สื่อเสริม,สื่อเพิ่มเติม
12 บทเรียน e-Learning สามารถช่วยให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น
13 เนื้อหาวิชาที่สอนด้วยบทเรียน e-Learning มีความเหมาะสม
14 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการใช้ e –Learning
ตอนที่ 3 ประเมินกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning ของอาจารย์ผู้สอน
คำชี้แจง : โปรดระบุระดับคะแนน ของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย e-Learning ลงในช่องที่กำหนดไว้ ตามความพึงพอใจ หรือ เหมาะสม

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่มี หรือ ไม่ใช้ หรือ ไม่สนับสนุน

รายการประเมิน สื่อที่ใช้
5
4
3
2
1
1. ส่วนนำของบทเรียนมีความน่าสนใจของนักศึกษา
2.ส่วนนำของบทเรียนมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นที่นักศึกษาต้องทราบ เช่น วัตถุประสงค์ เมนูหลัก ส่วนช่วยเหลือ เป็นต้น
3. เนื้อหาเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักศึกษากับความรู้ใหม่
4. เนื้อหามีความถูกต้องตามหนังสือ ตำรา
5. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะนำเสนอ
6. เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
7. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับนักศึกษา
8. เนื้อหาสอดแทรก คุณธรรมและจริยธรรม
9. ความยาวของแต่ละหน่วย/ตอนมีความเหมาะสม
10. วิธีการการถ่ายทอดเนื้อหาน่าสนใจ
11. มีวิธีการการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
12. การออกแบบให้โปรแกรมใช้ ง่ายสะดวก โต้ตอบกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
13. สามารถย้อนกลับไปสู่จุดต่างๆ ในบทเรียนได้ง่าย
14. มีข้อมูลป้อนกลับที่เอื้อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์แก้ไขปัญหา
15. มี WebBoard, ChartRoom เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ร่วมกัน
16. มีการตั้งกลุ่ม Social Network ในการปรึกษาหารือระหว่าง นักศึกษากับนักศึกษา และ นักศึกษากับอาจารย์
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
1. ท่านต้องการให้ สถาบันพระบรมราชชนก สนับสนุน หรือแก้ไขปัญหาการจัดการการเรียนการสอนด้วยสื่อ e-Learning อย่างไรบ้าง
Your answer
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
นายพรเทพ ไชยสาร โทร 08-7939-9367 e Mail : pornthep@pi.ac.th
นายอุเทน นวสุธารัตน์ โทร 08-7254-6140 e Mail : utane@pi.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันพระบรมราชชนก. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms