รายชื่อค้างชำระเงินขึ้นเวบ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนที่ค้างค่าใช้จ่ายการเรียน
2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558
3
ที่ชื่อ - สกุลชั้น ภาคเรียน/ปีการศึกษารวม
4
1/25562/25561/25572/25571/2558
ทั้งสิ้น
5
1
เด็กหญิง
รัตชนก กุนอก1/2 -
6
2
เด็กหญิง
ปนัดดา
ก้านพลูกลาง
1/3 930 930
7
3
เด็กชาย
ทัศนัยพันด้วง1/3 2,090 2,090
8
4
เด็กหญิง
พรนภัสไพรเย็น2/1 - - 1,310 1,310
9
5
เด็กหญิง
กรรณิกาจันนุบิน2/2 - - -
10
6
เด็กหญิง
กรรณิกาสรวมศิริ2/2 - - -
11
7
เด็กหญิง
จิราวรรณ
กล้าหาญ2/2 - - -
12
8
เด็กหญิง
จุฑาภรณ์
ขนานไพร2/2 - - 1,310 1,310
13
9
เด็กชาย
นพรัตน์ทวนกลาง2/3 - - -
14
10
เด็กชาย
ศรีรัตน์
หมั่นคง2/3 - - -
15
11
เด็กชาย
ศิวกรคำภูเมือง2/3 - - -
16
12
เด็กชาย
สุริยันโมรานอก2/3 - - -
17
13
เด็กชาย
อัครเดชคิดถูก2/3 - - 1,310 1,310
18
14
เด็กชาย
ไตรภพถ่อเงิน2/3 - 1,000 1,310 2,310
19
15
เด็กหญิง
ปาณิสราแสนตะคุ2/3 - - 810 810
20
16
เด็กชาย
วรเมธคิดเห็น2/3 - 1,000 - 1,000
21
17
เด็กชาย
วิปัสสนา
คุ้มวิเศษ2/3 - 1,000 - 1,000
22
18
เด็กชาย
คมสันต์อยู่อ่อง3/1 - - - - -
23
19
เด็กชาย
ระพีพัฒน์
สรวมศิริ3/1 - - - - -
24
20
เด็กชาย
วรรณรัตน์
พูนสวัสดิ์3/1 - - - - -
25
21
เด็กชาย
ศตพลการรื่นศรี3/1 - - - - 1,610 1,610
26
22
เด็กชาย
อิทธิพัทร์
บัวละคร3/1 - - - - 300 300
27
23
เด็กหญิง
ดวงดาลัด
ด่านลำมะจาก
3/1 - - - - -
28
24
เด็กหญิง
นริศราปรัชญาภูมิ3/1 - - - - -
29
25
เด็กชาย
กิตติพศ
อินทร์หมื่นไวย
3/2 - - - - 1,610 1,610
30
26
เด็กชาย
ชัยภัทรแยบสูงเนิน3/2 - - - - -
31
27
เด็กชาย
ถนอมศักดิ์
ตัวสระเกษ3/2 - - - - 1,610 1,610
32
28
เด็กชาย
ปฏิภาณพูนดี3/2 - - - - 1,610 1,610
33
29
เด็กชาย
ศักดิ์สิทธิ์
เทินสระเกษ3/2 2,315 - - - 1,610 3,925
34
30
เด็กชาย
สยามยังพิมาย3/2 - - - 1,000 1,610 2,610
35
31
เด็กหญิง
คันธรส
จันทร์เอี่ยม
3/2 - - - - 1,610 1,610
36
32
เด็กหญิง
ปวีณาปลาหมอ3/2 - - - - 1,610 1,610
37
33
เด็กหญิง
ปิยวรรณแฝดกลาง3/2 - - - - 1,610 1,610
38
34
เด็กหญิง
มัสธนา
ด่านลำมะจาก
3/2 - - - - 1,110 1,110
39
35
เด็กหญิง
วิชุตาประดิษฐ์3/2 1,000 - 1,150 1,000 1,610 4,760
40
36
เด็กชาย
ปริญญากนก3/2 - - 750 - - 750
41
37
เด็กชาย
ณัฐพลฉัตรพิมาย3/3 - - - - -
42
38
เด็กชาย
พีระพลพิลึก3/3 - - - - -
43
39
เด็กชาย
ภุชฌพงษ์
บุตรศรีภูมิ
3/3 - - - - -
44
40
เด็กชาย
เมฑาวุฒิ
คำผง3/3 - - - - 1,610 1,610
45
41
เด็กชาย
ศุภวัฒน์
บุญธรรม3/3 - - - - 1,610 1,610
46
42
เด็กชาย
จักรินทร์
บุญแจ่ม3/3 1,315 - - - - 1,315
47
43
เด็กหญิง
พิมนภาพลจันทร์3/3 - - 1,150 - - 1,150
48
44
เด็กหญิง
ศรัณยาจันทะโร3/3 - - 1,150 - - 1,150
49
45รวม 4,630 - 4,200 5,000 29,800 43,630
50
51
52
หมายเหตุ หากชำระแล้วยังมีรายการหรือมีข้อสงสัย ติดต่อที่งานการเงินโรงเรียนภู่วิทยา
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
รายชื่อนักเรียนที่ค้างค่าใช้จ่ายการเรียน
69
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558
70
ที่ชื่อ - สกุลชั้น ภาคเรียน/ปีการศึกษารวม
71
1/25562/25561/25572/25571/2558
ทั้งสิ้น
72
1
นายสิทธิชัย วาดพิมาย
4/2 80 80
73
2
นางสาวขนิษฐา ไกยะราช
4/2 1,160 1,160 ออก
74
3
นายปรเมศ เดิ่นกลาง
4/3 -
75
4
นายพิสุทธิ์ คำภูเมือง
4/3 2,040 2,040
76
5
นายภานุภันธ์ วันดี
4/3 2,040 2,040
77
6
นายสุริยัน ชาญเหว้า
4/3 -
78
7
นายนำพล พานิชย์
4/4 2,040 2,040
79
8
นายภาคภูมิ แสนแวด
4/4 2,040 2,040
80
9
นายอานนท์ โตทองหลาง
4/4 860 860 ออก
81
10นายอนันต์สิงห์ทา5/1 - - -
82
11นางสาวขนิษฐาสานนอก5/1 - - -
83
12นางสาวนริศราชิณวงศ์5/1 - -
84
13นายภาคินร่มพฤก5/2 - - 310 310
85
14นายเมธาวีชิณวงศ์5/2 - 1,000 1,310 2,310
86
15นาย
วีระวัฒน์
จันนิติ5/2 - 1,000 - 1,000
87
16นายศุภฤกษ์เพ็งสระเกษ5/2 - -
88
17นาย
ประดิษฐ์
ปอสูงเนิน5/3 1,960 1,000 1310 4,270
89
18นาย
ภัสธรพงศ์
ขันโอ5/3 - - 1310 1,310
90
19นายราเชนทวนไธสง5/3 - - -
91
20นายสุทธิพลคอกกลาง5/3 - - 1310 1,310
92
21นายธีระชัยหมั่นจำรูญ5/3 - 1,000 1310 2,310
93
22นายวรวุฒิรวยกระบือ5/3 - 1,000 1310 2,310
94
23นายตรีภพสุขพูลผล6/1 - - - - 1610 1,610
95
24นาย
รัฐนันท์
คำดี6/1 - - - - 1610 1,610
96
25นางสาวกมลวรรณมัสสะ6/1 - 1,200 1,450 - 1610 4,260
97
26นางสาวพีรดาธนารัมย์6/1 - - - - 1610 1,610
98
27นางสาว
ชลิตารัตน์
คิดถูก6/1 - - - - -
99
28นางสาวณัฎฐิยาเอียการนา6/1 - - - - -
100
29นางสาว
สุดารัตน์
โสดา6/1 - - - - -
Loading...
Main menu