แบบประเมินการอบรม World Class Google Apps for Education
83 responses
Loading...
Loading responses…
ชื่อจริง
No responses yet for this question.
นามสกุล
No responses yet for this question.
อีเมล์
No responses yet for this question.
เบอร์โทรศัพท์
No responses yet for this question.
สหวิทยาเขต
No responses yet for this question.
ชื่อโรงเรียน
No responses yet for this question.
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
No responses yet for this question.
ระดับความพึงพอใจของการอบรมครั้งนี้โดยภาพรวม
No responses yet for this question.
คุณจะให้คะแนนการอบรมครั้งนี้เท่าไหร่
No responses yet for this question.
คุณจะให้คะแนนเกี่ยวกับคุณภาพการอบรมอย่างไหร
No responses yet for this question.
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการอบรม
No responses yet for this question.
คุณจะแนะนำการอบรม ให้กับคนอื่นๆ หรือไม่
No responses yet for this question.
คุณจะแนะนำวิทยากรที่อบรม ครั้งนี้ให้ผู้อื่นหรือไม่
No responses yet for this question.
ข้อแนะนำ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำหรับการอบรมครั้งนี้ (ถ้ามี)
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือสิ่งที่คุณอยากจะบอกให้วิทยากรทราบ (ถ้ามี)
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.