แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองงานวิทยาเขตระยอง ประจำปีงบประมาณ 2559
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ
ระดับการศึกษา
ประเภทบุคคล
คณะ/หน่วยงาน
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (เครือข่ายหลักและเครือข่ายไร้สาย) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 พื้นที่การให้บริการเครือข่าย
1.2 ประสิทธิภาพของการใช้งานเครือข่าย
1.3 ความสะดวกในการใช้งานระบบเครือข่าย
1.4 การให้บริการ/คำแนะนำและการช่วยเหลือในการใช้งานระบบเครือข่าย
1.5 ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบเครือข่าย
2. ความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ (เช่น ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาและระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ฯลฯ) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 ระบบสารสนเทศครอบคลุมระบบงานตามที่ต้องการ
2.2 ความเหมาะสมของการออกแบบหน้าจอและกราฟฟิก
2.3 ความเหมาะสมของขนาดและสีของตัวอักษรบนหน้าจอ
2.4 มีคู่มือหรือคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
2.5 ข้อมูลของระบบมีความถูกต้อง
2.6 ขั้นตอนการใช้งานเหมาะสม
2.7 ระบบมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน
2.8 ระบบมีส่วนช่วยให้การทำงานสำเร็จลุล่วงรวดเร็ว
2.9 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
2.10 ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบสารสนเทศ
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชั้น 3 อาคารเรียนรวม) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ให้บริการ
3.2 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
3.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน
3.4 สถานที่และบรรยากาศในการให้บริการ
3.5 ความสุภาพและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.6 การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่
3.7 ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms