เช็คชื่อ ชุมนุมรักษาดินแดน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
รายชื่อนักเรียนชุมชน รักษาดินแดน
2
ลำดับที่ชื่อ - สกุลชั้นปีชั้นเบอร์โทรหมายเหตุ
3
1นศท.บูรพาจิตรประสงค์ปี ๑ม.๔/๑096-2311790
4
2นศท.จิรวัฒน์ขันวิชัยปี ๑ม.๔/๒093-4479017
5
3นศท.ณัฐวัตรโพธิ์ิพิณปี ๑ม.๔/๑098-9361208
6
4นศท.ญ.สุนิสาแดนกระโทกปี ๑ม.๔/๑098-2073862
7
5นศท.ภานุวัฒน์โพธิ์ปานพะเนาปี ๑ม.๔/๑
8
6นศท.จิีระพงษ์แซมกระโทกปี ๑ม.๔/๑
9
7นศท.ศรรามโต้งกระโทกปีี ๒ม.๕/๒099-1714023
10
8นศท.ญ.กุลิสลาหนดกระโทกปีี ๒ม.๕/๒088-4723420
11
9นศท.ณัฐวุฒิศรีทองปีี ๒ม.๕/๑063-3285736
12
๑๐นศท.อรรถกรแพทย์กระโทกปีี ๒ม.๕/๒ 062-9904636
13
๑๑นศท.ญ.ฉัตรสุดาชิดโคกสูงปีี ๒ม.๕/๑098-6970391
14
๑๒นศท.วุฒิชัยบุญพาปีี ๒ม.๕/๑062-0059443
15
๑๓นศท.ญ.ลาวัณย์จันทร์พะเนาปีี ๒ม.๕/๑087-7794305
16
๑๔นศท.อภิสิทธิ์จัันดาบุตรปีี ๒ม.๕/๑062-5759112
17
15นศท.เดชาแพทย์กระโทกปี ๓ม.๖/๑093-3958241
18
16นศท.สืบศักดิ์สุขอินพะเนาปี ๓ม.๖/๑088-3226727
19
17นศท.เปรมศักดิ์ก้ามกระโทกปี ๓ม.๖/๒084-4335692
20
18นศท.ญ.กัญญาณัฐนางกระโทกปี 2ม.5/1093-4915093
21
19นศท.ญ.ชลิตาโค่นสังพะเนาปี 2ม.5/1096-3954815
22
23
24
25
ว่าที่ร.ต. ................................................. ครูที่ปรึกษาชุมชน
26
( ศรายุทธ ตากกระโทก )
27
28
ลงชื่อ ................................................. หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
29
( นายสายทิพย์ ทิพย์รักษ์ )
30
31
ลงชื่อ ................................................. หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32
( นายเสน่ห์ ทิพย์รักษ์ )
33
34
35
รายชื่อนักเรียนชุมชน รักษาดินแดน
36
ลำดับที่ชื่อ - สกุลชั้นปีชั้นเบอร์โทรหมายเหตุ
37
20นศท.ญ.ณัฐริกากมลฉ่ำปี ๓ม.๖/๑ 063-0515204
38
39
40
41
42
43
44
45
ว่าที่ร.ต. ................................................. ครูที่ปรึกษาชุมชน
46
( ศรายุทธ ตากกระโทก )
47
48
ลงชื่อ ................................................. หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
49
( นายสายทิพย์ ทิพย์รักษ์ )
50
51
ลงชื่อ ................................................. หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
52
( นายเสน่ห์ ทิพย์รักษ์ )
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...