แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2559
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์มีความมุ่งหมายเพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป
2. แบบสำรวจแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 16 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการขอใช้บริการ และข้อเสนอแนะสำหรับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อมูลการบริการที่ท่านต้องการจากกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ (โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ที่ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจ)
1.เพศ *
2.ประเภทของผู้ตอบแบบสำรวจ *
3.ช่องทางการติดต่อขอใช้บริการจากกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ท่านใช้บ่อยที่สุด *
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
4.ท่านเคยติดต่อการใช้บริการจากหน่วยงานไหนบ้าง *
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
( โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน ( )ช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาว่าท่านพึงพอใจการบริการของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ท่านได้รับบริการในระดับใด)*ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1.การติดต่อประสานงานกับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี
2.ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
3.ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมีความเหมาะสม
4.สถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน สะดวกในการติดต่อประสานงาน
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งการของเจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร/อัธยาศัยดี
3.เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ให้บริการอย่างรวดเร็ว
4.เจ้าหน้าที่มีความสามารถ ตอบปัญหา ให้คำแนะนำได้ ช่วยแก้ไขอย่างถูกต้อง
5.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
1.การติดต่อสื่อสาร
2.การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
3.อาคารสถานที่ และความสะดวกในการรับบริการ
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.การได้รับบริการข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการ
2.การได้รับบริการข้อมูลทันเวลาต่อการนำไปใช้
3.การได้รับบริการข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
4.ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการให้บริการ
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการขอให้บริการ และข้อเสนอแนะสำหรับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *
1. ท่านประสบปัญหาหรือมีอุปสรรคในการติดต่อขอใช้บริการจากกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเรื่องใดบ้าง และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
Your answer
2. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการให้บริการของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างไร *
Your answer
ตอนที่ 4 ข้อมูลการบริการที่ท่านต้องการจากกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms