แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมการรู้สารสนเทศ
หัวข้อที่เข้ารับการอบรม *
วันที่เข้ารับการอบรม *
MM
/
DD
/
YYYY
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน *
1.สถานภาพทั่วไป
2.สังกัดคณะ/ หน่วยงาน *
อื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
3.ท่านได้รับข่าวสาร/ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมจากแหล่งใด *
ตอนที่2 ความพึงพอใจต่อการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ *
5 พอใจมาก
4 ค่อนข้างพอใจ
3 เฉยๆ
2 ไม่ค่อยพอใจ
1 ไม่พอใจ
1. การบรรยายและสาธิตของวิทยากร
2.ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
3.คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
4.ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์
5.หัวข้อที่อบรมเป็นประโยชน์ต่อการเรียน/ ปฏิบัติงาน
6. เนื้อหา และระยะเวลาในการอบรม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse