แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมการรู้สารสนเทศ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. การบรรยายและสาธิตของวิทยากร
  2.ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
  3.คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
  4.ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์
  5.หัวข้อที่อบรมเป็นประโยชน์ต่อการเรียน/ ปฏิบัติงาน
  6. เนื้อหา และระยะเวลาในการอบรม
  Please enter one response per row
  This is a required question