แบบสอบถามการให้บริการของ "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร"
ตอนที่ 1 สถานภาพ
1.1 ประเภทผู้ใช้บริการ
เป็นนิสิตนิสิตชั้นปีที่
1.2 สังกัด คณะ / วิทยาลัย / สำนัก
Your answer
สาขาวิชา / หน่วยงาน
Your answer
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการให้บริการ
2.1 ความพึงพอใจในภาพรวมของทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ)
ควรปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
2.2 ความพึงพอใจในภาพรวมของทรัพยากรสารสนเทศ (วารสาร)
ควรปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
2.3 ความพึงพอใจในภาพรวมของทรัพยากรสารสนเทศ (ฐานข้อมูลออนไลน์: หนังสือและวารสาร)
ควรปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
ข้อเสนอแนะที่คิดว่ายังขาดไปหรือควรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
Your answer
2.4 ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการที่สำนักหอสมุดหรือห้องสมุดสาขา (เช่น การยืม-คืน บริการนำส่งเอกสาร แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่ให้บริการ รูปแบบการให้บริการ เจ้าหน้าที่บริการด้วยความจริงใจ)
ควรปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
ข้อเสนอแนะที่คิดว่ายังขาดไปหรือควรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
Your answer
2.5 ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด (เช่น Website / Email / Facebook / Line)
ควรปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
ข้อเสนอแนะที่คิดว่ายังขาดไปหรือควรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms