แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาตใช้อาคารสถานที่
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย
2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
4. ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันในอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
5. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำขออาคารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังผู้อำนวย การสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
7. การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นคำขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หรือทางเว็บไซต์ www.nsw.ac.th โทร.043-491131 ในวันและเวลาราชการ

ข้อความข้างล่างเป็นความจริงทุกประการ
1. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
2.ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือการกระทำใด ๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ผิดกฎหมายยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้

ชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อ *
Your answer
กำหนดเวลา *
MM
/
DD
/
YYYY
โดยมีบุคคลที่จะมาร่วมใช้อาคารสถานที่ ประมาณกี่คน *
Your answer
สถานที่ที่ต้องการจอง *
ยินดีชำระเงินค่าบำรุงตามที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้ *
Required
บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา. Report Abuse - Terms of Service