แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. วุฒิการศึกษา *
4. สถานภาพ *
5.หน่วยงานที่สังกัด (เฉพาะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) *
ส่วนที่ 2 การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
5 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก
3 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย
1ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ความพึงพอใจระบบอินเทอร์เน็ต *
5
4
3
2
1
1. ความเร็วของการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
2. ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
3. ความเสถียรในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
4. การให้บริการช่วยเหลือ/คำแนะนำ
5. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน
ความพึงพอใจระบบเครือข่ายไร้สาย *
5
4
3
2
1
1. พื้นที่การให้บริการเครือข่ายไร้สารครอบคลุมทั่วถึง
2. ความเร็วของการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
3. ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
4. การให้บริการ ช่วยเหลือ/คำแนะนำ
5. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน
ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) *
5
4
3
2
1
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัย มากน้อยเพียงใด
2. การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
3. ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
4. ท่านมีความพึงพอใจในโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anivirus) ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ มากน้อยเพียงใด
5. ระบบการเปลี่ยนรหัสผ่านมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพียงใด
6. การให้บริการ ช่วยเหลือ/คำแนะนำ
7. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน
การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ (e-Mail)
5
4
3
2
1
1. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อที่ในการจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์       1.1 บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Google สำหรับบุคลากรและนิสิต จำนวนพื้นที่ 30 GB
      1.2 บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Office365 สำหรับนิสิตนักศึกษา จำนวนพื้นที่ 50 GB
2. ความมีเสถียรภาพของระบบฯ สามารถ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยไม่เกิดการสูญหายระหว่างทาง และสามารถ รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างครบถ้วน
3. ความเร็วในการ รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (จากต้นทางผู้ส่ง ไปถึงปลายทางผู้รับ)
4. การจัดการจดหมายขยะ และสแปมเมล์
5. บริการ e-Mail มีความน่าเชื้อถือและมีความเหมาะสม 
6. การให้บริการ ช่วยเหลือ/คำแนะนำ
7. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุงพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms