แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำชี้แจง : แบบสำรวจฯ มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ วช. (www.nrct.go.th)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ
1.4 วัตถุประสงค์ในการเข้าเว็บไซต์ วช. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
1.5 โปรแกรม Web Browser ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ วช. เป็นประจำ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 ควรปรับปรุง = 1
2.1 ความพึงพอใจด้านบริการข้อมูล
1) ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
3) ข้อมูลมีสาระที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปอ้างอิงได้
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2.2 ความพึงพอใจด้านรูปแบบการแสดงผล
1) ความสวยงาม, ความน่าสนใจของเว็บไซต์
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2) การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
3) รูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและสวยงาม
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
4) การแสดงผลถูกต้องและชัดเจน
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2.3 ความพึงพอใจในด้านการใช้งาน
1) เว็บไซต์ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2) มีระบบค้นหาข้อมูล รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
3) มีความรวดเร็วในการแสดงผลของรูปภาพและข้อมูล
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
4) เว็บไซต์มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
5) มีลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
6) ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้บริการเว็บไซต์ วช.)
1=ควรปรับปรุง 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คำชี้แจง : โปรดระบุข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms