ตารางใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 2/2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 1 (638)
2
ผู้รับผิดชอบ นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงค์ / นายวรวุฒิ กกขุนทด
3
ชั่วโมง1234พัก5678
4
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
5
จันทร์ง20242ง20242ง20246ง20246I20202I20202
6
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.วรวุฒิอ.วรวุฒิอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดา
7
1/31/3
2/4 (กฤติพัฒน์)
2/4 (กฤติพัฒน์)
2/82/8
8
อังคาร ง20246 ง20246ง21102ง21102I20202I20202
9
อ.วรวุฒิ อ.วรวุฒิอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.วรวุฒิอ.วรวุฒินิเทศ
10
2/32/31/111/112/62/6
11
พุธง21102ง21102ง20244ง20244ง21102ง21102
12
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
13
1/1 G1/1 G1/41/41/71/7
14
พฤหัสบดีง21102ง21102ง20244ง20244ง20242ง20242ชุมนุม
15
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธ
16
1/91/91/31/31/41/4
17
ศุกร์ง21102ง21102ง21102ง21102I20202I20202
18
อ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.วรวุฒิอ.วรวุฒิอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธคุณธรรม
19
1/51/51/31/32/72/7
20
21
22
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 2 (648)
23
ผู้รับผิดชอบ นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ / นายชัยนันท์ คำหลาย
24
ชั่วโมง1234พัก5678
25
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
26
จันทร์ง20252ง20252ง23102ง23102 ง31102ง31102
27
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์ อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
28
3/7 (กิตติภูมิ)
3/7 (กิตติภูมิ)
3/53/5 4/3 T4/3 T
29
อังคารง30248ง30248ง23102 ง23102ง23102ง23102
30
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์นิเทศ
31
6/16/1
4/1 J (กิตติภูมิ)
4/1 J (กิตติภูมิ)
3/93/9
32
พุธง30248ง30248ง23102ง23102ง30242ง20252ง20252
33
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชัยนันท์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
34
6/56/54/74/74/3 T
3/8 (กิตติภูมิ)
3/8 (กิตติภูมิ)
35
พฤหัสบดีง30248ง30248ง20252ง20252I30202I30202
36
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์ชุมนุม
37
6/7 T6/7 T
3/11 (กิตติภูมิ)
3/11 (กิตติภูมิ)
4/84/8
38
ศุกร์ ง30242 ง30242
39
อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์ คุณธรรม
40
4/3 T4/3 T
41
42
43
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 3 (631)
44
ผู้รับผิดชอบ นายเรืองสิทธิ์ นามกอง / นายปรมิน อัตตะเนย์
45
ชั่วโมง1234พัก5678
46
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
47
จันทร์ง31102ง31102ง30252ง30244I20202I20202
48
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์
49
4/94/94/10 G5/3 T2/22/2
50
อังคารง31102 ง 31102ง30252ง30252ง20202I20201
51
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
นิเทศ
52
4/5 (ปรมิน)4/5 (ปรมิน)
3/3 (กฤติพัฒน์)
3/3 (กฤติพัฒน์)
1/5 (ปรมิน)1/5 (ปรมิน)
53
พุธง30252ง30252ง20248ง20248ง30250ง3050
54
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
55
3/9 (กฤติพัฒน์)
3/9 (กฤติพัฒน์)
2/3 (ปรมิน)2/3 (ปรมิน)4/24/2
56
พฤหัสบดีง30252ง30252ง20202I20201I20202I20202
57
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์ชุมนุม
58
3/12 (กฤติพัฒน์)
3/12 (กฤติพัฒน์)
1/5 (ปรมิน)1/5 (ปรมิน)2/32/3
59
ศุกร์ง30244ง30244ง20248ง20248I20202I20202
60
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
คุณธรรม
61
5/3 T5/3 T2/32/32/52/5
62
63
64
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 4 (641)
65
ผู้รับผิดชอบ นายโยธิน ธีระนันท์ / นายศรันธ์ สิมลา
66
ชั่วโมง1234พัก5678
67
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
68
จันทร์ง23102ง23102ง20252ง20252ง20252ง20252
69
อ.โยธินอ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์
70
3/33/33/10 (ศรันธ์)3/10 (ศรันธ์)3/53/5
71
อังคารง30248ง30248ง20250ง20250ง20252ง20252
72
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์นิเทศ
73
6/36/33/63/63/6 (ศรันธ์)3/6 (ศรันธ์)
74
พุธง23102ง23102ง20252ง20252ง30246ง30246
75
อ.โยธิินอ.โยธิินอ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธิน
76
3/113/113/4 (ศรันธ์) 3/4 (ศรันธ์) 6/7 T6/7 T
77
พฤหัสบดีง20250ง20250ง23102ง23102I30202I30202
78
อ.โยธิน อ.โยธินอ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์ชุมนุม
79
3/53/53/7 (ศรันธ์)3/7 (ศรันธ์)4/74/7
80
ศุกร์ง23102323102I30202I30202
81
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธินคุณธรรม
82
3/1 G3/1 G4/3 T4/3 T
83
84
85
86
com4/ อ.โยธิน
com2/ อ.รุ่งโรจน์
87
com3/ อ.เรืองสิทธิ์
com1/ อ.ภัทราวุธ
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1