ตารางใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 1/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 1 (638)
2
ผู้รับผิดชอบ นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงค์ / นายวรวุฒิ กกขุนทด
3
ชั่วโมง1234พัก5678
4
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
5
จันทร์ว21103ว21104
6
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธ
7
1/21/2
8
อังคาร ง20243ง20243
9
อ.ภััทราวุธอ.ภััทราวุธPLC
10
1/41/4
11
พุธว21103ว21104 ง20201ง20201
12
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธ อ.ภัทราวุุธอ.มัศยา
13
1/81/8 1/61/6
14
พฤหัสบดี I20201I20201 I20203ชุมนุม
15
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธ อ.ภัทราวุธออกแบบ ฯ
16
2/102/10 3/7
17
ศุกร์ ง20243ง20243
18
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธPLC
19
1/31/3
20
21
22
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 2 (648)
23
ผู้รับผิดชอบ นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ / นายชัยนันท์ คำหลาย
24
ชั่วโมง1234พัก5678
25
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
26
จันทร์ง20252ง20252ง23102ง23102 ง31102ง31102
27
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์ อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
28
3/7 (กิตติภูมิ)
3/7 (กิตติภูมิ)
3/53/5 4/3 T4/3 T
29
อังคารง30248ง30248ง23102 ง23102ง23102ง23102
30
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์นิเทศ
31
6/16/1
4/1 J (กิตติภูมิ)
4/1 J (กิตติภูมิ)
3/93/9
32
พุธง30248ง30248ง23102ง23102ง30242ง20252ง20252
33
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชัยนันท์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
34
6/56/54/74/74/3 T
3/8 (กิตติภูมิ)
3/8 (กิตติภูมิ)
35
พฤหัสบดีง30248ง30248ง20252ง20252I30202I30202
36
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์ชุมนุม
37
6/7 T6/7 T
3/11 (กิตติภูมิ)
3/11 (กิตติภูมิ)
4/84/8
38
ศุกร์ ง30242 ง30242
39
อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์ คุณธรรม
40
4/3 T4/3 T
41
42
43
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 3 (631)
44
ผู้รับผิดชอบ นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
45
ชั่วโมง1234พัก5678
46
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
47
จันทร์ว311XXว311XX
48
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
49
4/64/6
50
อังคารง30249ง30249
51
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
นิเทศ
52
4/3 E4/3 E
53
พุธง30249ง30249ว311XXว311XX
54
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
55
4/2 E4/2 E4/104/10
56
พฤหัสบดีง20247ง20247
57
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
ชุมนุม
58
2/42/4
59
ศุกร์ง20247ง20247
60
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
คุณธรรม
61
2/32/3
62
63
64
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 4 (641)
65
ผู้รับผิดชอบ นายโยธิน ธีระนันท์ / นายศรันธ์ สิมลา
66
ชั่วโมง1234พัก5678
67
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
68
จันทร์ง20252ง20252ง20249ง20249
69
อ.โยธินอ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธิน
70
3/10 (ศรันธ์)3/10 (ศรันธ์)3/43/4
71
อังคารง30248ง30248ง20249ง20249ง20252ง20252
72
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์นิเทศ
73
6/36/33/33/33/6 (ศรันธ์)3/6 (ศรันธ์)
74
พุธง20252ง20252
75
อ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์
76
3/4 (ศรันธ์) 3/4 (ศรันธ์)
77
พฤหัสบดีง23101ง23101ง23102ง23102I30201I30201
78
อ.โยธิน อ.โยธินอ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธินชุมนุม
79
3/123/123/7 (ศรันธ์)3/7 (ศรันธ์)4/54/5
80
ศุกร์ง23102323102ง30245ง30245
81
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธินคุณธรรม
82
3/1 G3/1 G6/36/3
83
84
85
86
com4/ อ.โยธิน
com2/ อ.รุ่งโรจน์
87
com3/ อ.เรืองสิทธิ์
com1/ อ.ภัทราวุธ
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...