สอบกลางภาค วิชาการเขียนเว็บไซต์ด้วย web editor1 รหัส ง20243

ให้นักเรียนตอบคำถามให้ครบทุกข้อ และเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 20 ข้อ ผลการเรียนที่ 1-4

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question