แบบประเมินกิจกรรม"ประชุมผู้ปกครอง"

Classroom meeting ระดับชั้น ม.2/10 ปีการศึกษา 2558
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.การต้อนรับของครูที่ปรึกษาอบอุ่น
  2.สถานที่ทีใช้จัดประชุมมีความเหมาะสม
  3.ความเหมาะสมของวัน เวลา ในการพบผู้ปกครอง
  4.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
  5.รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครอง
  6.ท่านรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน
  7.ท่านรับทราบผลการเรียนของนักเรียน
  8.บรรยากาศในการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
  9.ท่านได้รับประโยชน์จากการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
  10.ความพอใจในการจัด”กิจกรรมสายสัมพันธ์ครูพบผู้ปกครอง”
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question