ใบงาน หน่วยที่ 7 การออกแบบการวิจัย (เค้าโครงการวิจัย)
ชื่อ-สกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
โรงเรียน
Your answer
อำเภอ
Your answer
1. ชื่อเรื่องการวิจัย
Your answer
2. ความเป็นมาและสำคัญของปัญหา (หลักการและเหตุผล)
Your answer
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
Your answer
4. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
Your answer
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
Your answer
6. ขอบเขตของการวิจัย
Your answer
7. แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา
Your answer
8. วิธีดำเนินการวิจัย
Your answer
8.1 วิธี/กิจกรรม/นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนา
Your answer
8.2 ประชากร (กลุ่มเป้าหมาย) นักเรียนที่เป็นปัญหา/ต้องการพัฒนา ชั้นใด จำนวนเท่าไร
Your answer
8.3 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
Your answer
8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
Your answer
9. ปฏิทินในการปฏิบัติงาน *
คอลัมน์ที่ 1
1. การพัฒนานวัตกรรม
2. การสร้างเครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การเขียนรายงานการวิจัย
10. เอกสารอ้างอิง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1. Report Abuse - Terms of Service