แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จะดำเนินการติดตามผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2556

  ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ประเภทในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

  This is a required question
  This is a required question

  การติดตามนิเทศและประเมินผล

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบประเมินผลการติดตามการนิเทศและประเมินผล

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด/บ้านหนังสือ
  2. มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
  3. มีการจัดสถานที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
  4. มีห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอ
  5. มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามทั้งภายในและภายนอก
  6. มีหนังสือที่ให้บริการใหม่และทันสมัย
  7. มีหนังสือด้านวิชาการและวิจัย
  8. มีหนังสือพิมพ์/วารสาร/บันเทิง
  9. มีมุมอินเตอร์เน็ต
  10. มีผู้มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอและหลากหลายอาชีพ
  11. มีการให้บริการนอกสถานที่
  12. มีป้ายนิเทศ/คำขวัญ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  13. มีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
  14. ชุมชน/ภาคีเครือข่ายให้งบประมาณสนับสนุน
  15. มีการจัดสถิติผู้รับบริการ
  16. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  17. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
  Please enter one response per row