แบบนิเทศติดตามผลตามมาตรฐาน กศน.ตำบล / ครู ศรช.

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จะดำเนินการติดตามผลตามมาตรฐาน กศน.ตำบล / ครู ศรช. ปีงบประมาณ 2556

  ข้อมูลสถานศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  บุคลากรผู้รับผิดชอบ การติดตามผลตามมาตรฐาน กศน.ตำบล / ครู ศรช.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การนิเทศติดตามผลตามมาตรฐาน กศน.ตำบล / ครู ศรช.

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ผลการจัดกิจกรรม /สัมภาษณ์

  1. มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม
  2. มีบุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติงานใน กศน.ตำบลตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบล/ศรช.
  4. มีสื่อ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ให้บริการใน กศน.ตำบล/ศรช.
  5. มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
  6. มีทำเนียบภูมิปัญญา/ปราชญ์/ ผู้รู้/ครูชาวบ้าน
  7. มีทำเนียบแหล่งเรียนรู้
  8. มีการจัดนิทรรศการในโอกาสวันสำคัญต่างๆ
  9. มีข้อมูลผู้เรียนตามหลักสูตร / กิจกรรม กศน.
  10. มีช่องทางให้ผู้เรียน ประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  11. มีสมุดตรวจเยี่ยม
  12. มีสถิติข้อมูลของผู้ใช้บริการ กศน.ตำบล/ศรช.
  13. มีโตะ เก้าอี้ สำหรับผู้ใช้บริการ
  14. มีชั้น / ตู้ใส่เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ
  15. มีอินเตอร์เน็ตให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
  16. มีมุมส่งเสริมการอ่าน
  17. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน
  18. มีการให้บริการเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.)
  19. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการผู้เรียนอย่างเพียงพอ
  20. มีโทรทัศน์ / เครื่องเล่น CD VCD
  21. มีชุดสัญญาณรับดาวเทียม
  22. มีโครงสร้างการบริหารงาน กศน.ตำบล/ศรช.
  23. มีแผนงาน / โครงการการจัดกิจกรรม ใน กศน.ตำบล/ศรช.
  24. ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
  25. ประชาชน ชุมชน หรือภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในกศน.ตำบล/ศรช.
  26. มีการสำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการ กศน.ตำบล/ศรช.
  27. มีการติดตาม ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล กศน.ตำบล/ศรช.
  28. มีเสาธง
  29. มีลานอเนกประสงค์ใช้ในการจัดกิจกรรม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question