แบบนิเทศติดตามผลการจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือ

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จะดำเนินการนิเทศติดตามผลการจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  ข้อมูลพื้นฐานการส่งเสริมการรู้หนังสือ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลจำนวนผู้เรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลการส่งเสริมการรู้หนังสือ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การนิเทศติดตามผล

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบนิเทศติดตามผลการจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือ

  1. มีครู หรือ วิทยากรรับผิดชอบโดยตรง
  2. มีผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ประชาชน ชุมชน ให้การสนับสนุน
  4. ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน
  5. มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  6. มีสื่อประกอบการเรียนการสอน
  7. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียน
  8. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน
  9. ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  10. มีการจัดทำสถิติข้อมูลของผู้เรียน
  11. มีการจัดทำเอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
  12. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
  13. มีการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด
  14. มีการสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
  15. มีการพัฒนาสื่อ/งานวิจัย
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question