แบบนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการติดตามผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดมีชีวิต

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การนิเทศติดตาม / ประเมินผล

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบประเมินการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

  1. มีหนังสือและสื่อเอกสารที่มีคุณภาพ
  2. มีการบริการหมุนเวียนหนังสือและสื่อเอกสาร
  3. มีหนังสือและสื่อเอกสารที่ใหม่และทันสมัยอย่างหลากหลาย
  4. มีหนังสือและสื่อเอกสารประเภทวิชาการและการวิจัย
  5. มีหนังสือพิมพ์ / วารสาร / และบันเทิง
  6. มีการให้บริการอินเตอร์เน็ต และ website
  7. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง
  8. ภายในห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้
  9. ภายนอกห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมร่มรื่นที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้
  10. การจัดสถานที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
  11. มีห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
  12. มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด / บรรณารักษ์ หรือ ผู้รับผิดชอบ
  13. มีจิตบริการที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ
  14. มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด / บรรณารักษ์ หรือ ผู้รับผิดชอบ
  15. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ
  16. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question