แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายในของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 2. เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานด้านระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 3. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

  แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับริการต่อระบบสารสนเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา โดยได้กำหนดระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านเป็น 4 ระดับ ตอนที่ 3 สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน O ตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

  คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง O ตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ตามรายการต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน โดยกำหนดระดับความพึงพอใจแต่ละระดับ ดังนี้

  4 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 3 หมายถึง พึงพอใจมาก 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  1.1 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูล
  1.2 ความถูกต้องของข้อมูล
  1.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
  1.4 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  1.5 การนำไปใช้ในการทำงาน/ปรับปรุงการทำงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question