แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา กศน. ของครู กศน.ตำบล / ครู ศรช.

แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา กศน. ของครู กศน.ตำบล / ครู ศรช. สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  ข้อมูลพื้นฐานครู กศน.ตำบล / ครู ศรช.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จำนวนผู้เรียน แต่ละระดับ

  นักศึกษาระดับประถม

  กรุณากรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษา ในระดับประถมศึกษา ของ กศน.ตำบล ในช่องว่าง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  กรุณากรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กศน.ตำบล ในช่องว่าง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การพบกลุ่มของ กศน.ตำบล

  This is a required question
  This is a required question
  :

  ผลการจัดกิจกรรม /สัมภาษณ์

  1. ครู กศน.ตำบล / ครู ศรช. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
  2. มีจำนวนนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. มีการจัดเวทีประชาคม / เสวนา
  4. มีการให้คำปรึกษา หรือมีการแนะแนวผู้เรียน
  5. มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
  6. มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ของผู้เรียน
  7. มีการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
  8. มีการดำเนินการด้านงานธุรการอย่างเป็นระบบ
  9. มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมการสอนเสริมผู้เรียน
  10. มีการให้บริการสื่อหรือวัสดุการเรียนการสอน
  11. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอน
  12. มีการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด
  13. มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติได้จริง
  14. มีการบันทึกการพบกลุ่ม / การสอนที่เป็นปัจจุบัน มีการพัฒนาสื่อ/วิจัยในชั้นเรียน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question