แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ข้อมูลพื้นฐาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบประเมินการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  1. มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างกว้าขวาง
  2. มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  4. มีเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  5. มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนตามเป้าหมาย
  6. มีวิทยากร/ผู้รู้ มาให้ความรู้ หรือมาแนะนำเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  7. มีหลักสูตรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่หลากหลาย
  8. มีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ชุมชน เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  9. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  10. กลุ่มเป้าหมายนำความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  11. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  12. มีการประเมินผล/สรุปผลและรายงานผล
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question