แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาสายอาชีพ

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลติดตามผลการจัดการศึกษาสายอาชีพ ปีงบประมาณ 2556

  ข้อมูลสถานศึกษา

  This is a required question

  ข้อมูลพื้นฐาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลจำนวนผู้เรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หลักสูตรในการจัดกิจกรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลการนิเทศติดตาม

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบติดตามผลการจัดกิจกรรม /สัมภาษณ์

  1. มีการทำประชาคม/มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
  2. มีวิทยากรสอนตรงตามสาขาวิชา
  3. ผู้เรียนมาเรียนตามกำหนด
  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
  5. มีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
  6 มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
  7. มีสื่อและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
  8. มีทำเนียบภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน
  9. มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
  10. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
  11. ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  12. นำความรู้สายอาชีพไปใช้ในการเทียบโอน กศน.ขั้นพื้นฐาน
  13. มีสถิติการนำความรู้สายอาชีพไปใช้ในการเทียบโอน กศน.ขั้นพื้นฐาน
  14. มีการสรุป/ประเมินผลการจัดกิจกรรมสายอาชีพทั้งระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question