แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ขอให้ กศน.ตำบล กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ข้อมูลพื้นฐาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

  กรุณากรอกข้อมุลให้ครบถ้วน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลครูผู้สอน

  กรุณากรอกข้อมูลครูผู้สอนให้ครบถ้วน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :

  ตอนที่ ๑ คุณภาพของหลักสูตร

  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ผลการจัดกิจกรรม / สัมภาษณ์

  1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการ
  2. เรียนรู้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการสถานศึกษา
  3. การมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
  4. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
  5. มีครูรับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหมวดวิชา
  6. มีครูที่จบปริญญาตรีด้านการศึกษา
  7. ในหมวดวิชาหลักมีครูผ่านการอบรมหรือมีวุฒิตรงกับหมวดวิชาที่รับผิดชอบ
  8. มีแผนพัฒนาครู
  9. มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  10. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
  11. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
  12. มีการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษากับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาทุกระดับ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
  13. มีการประเมินผลผู้เรียนทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
  14. มีรายงานการประเมินคุณธรรม/จริยธรรมตามหลักสูตร
  15. ถ้ามีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่มีการพัฒนาครูให้มีความรู้เสมอ
  16. มีการรายงานผล และประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
  17. มีการรายงานการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ตอนที่ ๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  1. มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียน
  2. มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
  3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  4. มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
  5. มีทำเนียบและทะเบียนแหล่งเรียนรู้
  6. มีหลักฐานจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ของผู้เรียน
  7. มีแผนการสอนเสริมผู้เรียน
  8. มีบันทึกหลังสอนที่เป็นปัจจุบัน
  9. มีการมอบหมายให้ผู้เรียนทำโครงงานได้
  10. มีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน
  11. มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนทั้งก่อนเรียน
  12. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
  13. ให้ผู้เรียนเข้าทดสอบระดับชาติ (N-net)
  14.มีการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นรายภาคเรียน
  15. มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  16. นำผลการประเมินผู้เรียนไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  Please enter one response per row
  This is a required question