แบบนิเทศติดตามผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  ข้อมูลสถานศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การประกันคุณภาพการศึกษา

  This is a required question

  นิเทศติดตามผล

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบประเมิน กิจกรรม /สัมภาษณ์

  1. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน(ภายใน/ภายนอก)
  2. มีแผนการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. บุคลากรทุกระดับทุกประเภทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดอย่างชัดเจน
  4. บุคลากรทุกระดับทุกประเภทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.อย่างชัดเจน
  5. บุคลากรทุกระดับทุกประเภทเข้ารับการอบรม / ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  6. บุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  7. บุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทั้งการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอย่างชัดเจน
  8. บุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทมีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  9. มีการเตรียมเอกสาร หลักฐาน เช่น แผนพัฒนาการศึกษา3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการประเมินตนเอง(SAR) รายงานผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ภาพถ่าย สถิติข้อมูล เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
  10. มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
  11. มีการเขียนโครงการจัดกิจกรรม กศน. ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษา
  12. คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question