แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาทักษะชีวิต

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดเก้บข้อมูลการติดตามผลการจัดการศึกษาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2556

  ข้อมูลสถานศึกษาที่สังกัด

  This is a required question

  ข้อมูลพื้นฐาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หลักสูตรการจัดกิจกรรม

  This is a required question
  :
  This is a required question

  ข้อมูลการนิเทศ ติดตาม

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ๅใ มีการสำรวจความต้องการของประชาชน/ชุมชน
  2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด
  3. มีหลักสูตรสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม
  4. มีวิทยากรให้ความรู้หรือมาแนะนำ
  5. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
  6. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม
  7. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม/ด้านสุขภาพ นันทนาการ/อนุรักษ์วัฒนธรรม-พลังงาน และสิ่งแวดล้อม/ด้านวิชาการ และด้านสังคมและชุมชน
  8. มีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ
  9. มีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
  10. กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  11. มีการประเมินผล สรุปผล/จัดทำเอกสารรูปเล่ม พร้อมรายงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question