แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานได้ดำเนินการ จัดทำแบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2556

  ข้อมูลสถานศึกษา

  This is a required question

  ข้อมูลพื้นฐาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลโครงการและกิจกรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การนิเทศติดตามผล

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ผลการจัดกิจกรรม /สัมภาษณ์

  1. สำรวจความต้องการของประชาชน/ชุมชน
  2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด
  3. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม
  4. มีวิทยากรมาให้ความรู้หรือมาแนะนำ
  5. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
  6. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม
  7. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม/ด้านสุขภาพ /นันทนาการ/ อนุรักษ์วัฒนธรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม /วิชาการ / ด้านสังคมชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง
  8.มีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ
  9. มีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
  10. กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  11. มีการประเมินผลและสรุปผลเป็นรูปเล่มพร้อมรายงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question