แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จะดำเนินการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) ปีงบประมาณ 2556

  ข้อมูลพื้นฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลจำนวนผู้เรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลผู้สอน

  This is a required question
  This is a required question

  การนิเทศติดตามผล

  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)

  1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
  2. มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้อาชีพ
  3. มีหลักสูตรอาชีพที่หลากหลาย
  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  5. มีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
  6. มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  7. มีสื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  8. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน
  9. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
  10. ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  11. มีการนิเทศติดตามผลผู้เรียน
  12..มีการสรุป/ประเมินผลการจัดกิจกรรม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question