แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักคลังและงบประมาณ
สำนักคลังและงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาของสำนักงานคลังและงบประมาณ ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่อย่างใด

คำชี้แจง : กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ หรือเขียนเครื่องหมายช่องคำถามที่กำหนดมา ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานะ
4. หน่วยงานที่สังกัด (ถ้าเป็นบุคคลภายนอกข้ามไปกรอกข้อ 5.)
5. ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน
6. งานที่ท่านใช้บริการ
7. หากท่านใช้บริการงานการเงิน ท่านใช้บริการในด้านใด
8. หากท่านใช้บริการงานบัญชี ท่านใช้บริการในด้านใด
9. หากท่านใช้บริการงานพัสดุ ท่านใช้บริการในด้านใด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
1.4 เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม
2.2 ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว
2.3 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็ว
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 ความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ
3.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ใน web site
3.3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ติดต่อสะดวก
4. ความพึงพอในต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
4.1 ความพึงพอในต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of North Eastern University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms