แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักคลังและงบประมาณ
สำนักคลังและงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาของสำนักงานคลังและงบประมาณ ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่อย่างใด

คำชี้แจง : กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ หรือเขียนเครื่องหมายช่องคำถามที่กำหนดมา ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานะ *
4. หน่วยงานที่สังกัด (ถ้าเป็นบุคคลภายนอกข้ามไปกรอกข้อ 5.)
Clear selection
5. ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน *
6. งานที่ท่านใช้บริการ *
7. หากท่านใช้บริการงานการเงิน ท่านใช้บริการในด้านใด
Clear selection
8. หากท่านใช้บริการงานบัญชี ท่านใช้บริการในด้านใด
Clear selection
9. หากท่านใช้บริการงานพัสดุ ท่านใช้บริการในด้านใด
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
1.4 เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม
2.2 ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว
2.3 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็ว
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 ความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ
3.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ใน web site
3.3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ติดต่อสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
4.1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of North Eastern University. Report Abuse