แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบ สขร.1
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
4
วันที่ ....1.......เดือน......พฤศจิกายน.....................พ.ศ......2561........................
5
ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือก (โดยสังเขป)เลขที่หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างวันทื่ทำสัญญา
6
1
วัสดุเซื้อเพลิง
6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.สามมิตรทวีทรัพย์
6,800.00
หจก.สามมิตรทวีทรัพย์
6,800.00 ราคาต่ำสุด10/2/2561
7
2
วัสดุสำนักงาน
20,366.00 20,366.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ร้านวิทยาภรณ์
20,366.00
หจก.ร้านวิทยาภรณ์
20,366.00 ราคาต่ำสุด10/17/2561
8
3
วัสดุงานบ้านงานครัว
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ร้านวิทยาภรณ์
10,000.00
หจก.ร้านวิทยาภรณ์
10,000.00 ราคาต่ำสุด10/17/2561
9
4
วัสดุคอมพิวเตอร์
21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ร้านวิทยาภรณ์
21,000.00
หจก.ร้านวิทยาภรณ์
21,000.00 ราคาต่ำสุด10/17/2561
10
11
12
13
(ลงชื่อ)..................................ผู้รายงานผล (ลงชื่อ)...................................ผู้ตรวจสอบ/รับรองรายงานผล
14
(นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต)(นายศิริชัย สายอ่อน)
15
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสาธารณสุขอำเภอนายูง
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...