แบบประเมิน การอบรม Google app คณะครูโรงเรียนนครไทย

กรุณากรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 แบบสอบเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  โดยให้นักเรียนเลือกในช่องตามระดับความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งแบบสอบถามแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 5 แทน พึงพอใจมากที่สุด 4 แทน พึงพอใจมาก 3 แทน พึงพอใจปานกลาง 2 แทน พึงพอใจน้อย 1 แทน พึงพอใจน้อยที่สุด
  1 สถานที่จัดอบรม
  2 อาหารว่าง
  3 อุปกรณ์ สื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์
  4 ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
  5 ความรู้ความชำนาญของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร
  6 ก่อนอบรม ท่านมีความรู้เรื่อง Google App เพียงใด
  7 หลังอบรม ท่านมีความรู้เรื่อง Google App เพียงใด
  8 ท่านได้รับความรู้ไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในการเรียนการสอนมากเพียงไร
  9 เนื้อหาที่อบรม ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  10. เวลาที่ใช้ในการอบรม เหมาะสม เพียงใด
  11. ทักษะการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไร
  12 โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการอบรม เพียงใด
  Please enter one response per row
  This is a required question