แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : กรุณาคลิกตัวเลือกตามความเป็นจริง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดอบรมครั้งต่อไป
เพศ
อายุ
ตำแหน่ง
ตอนที่ 2 ความพึงใจต่อการจัดอบรม : กรุณาคลิกตัวเลือกระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดอบรมครั้งต่อไป
1. ด้านเนื้อหาของหลักสูตรการอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สอดคล้องกับความต้องการของท่าน
มีความชัดเจนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้
มีความเหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติเองได้
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของท่าน
2. ด้านกระบวนการในการอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมของกระบวนการและกิจกรรมการอบรม
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม
ความเหมาะสมของวัน เวลาในการจัดอบรม
3. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับความรู้ปละประสบการณ์ใหม่เพิ่มขึ้น
มีความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรมชัดเจน
ท่านมีทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ได้
สามารถนำความรู้ท่ได้รับไปบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานหรืออาจารย์ท่านอื่นได้
4. ด้านสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตมีความเหมาะสม
ความเหมาะสมกับการใช้สื่อกับการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม
5. ด้านสถานที่และการบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บรรยายกาศ สภาพแวดล้อมของสถานที่เอื้อต่อการฝึกอบรม
ความเหมาะสมของห้องฝึกอบรม
คุณภาพและความเพียงพอในการจัดบริการ(อาหารและน้ำดื่ม)
ปัญหา/อุปสรรค์ของผู้เข้าอบรมครั้งนี้
Your answer
ความต้องการเพิ่มเติมในอนาคตของผู้เข้ารับการอบรม
ด้านเนื้อหาที่ต้องการเข้ารับการอบรมเพิ่ม ได้แก่
Your answer
จำนวนวัน/ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ควรใช้ในการอบรม
Your answer
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms