แบบสำรวจสถานะนิสิตปัจจุบันของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำชี้แจง:
1. การสำรวจข้อมูลครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด
2. ขอความร่วมมือให้ตอบข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3. การให้ข้อมูล จะไม่มีผลใด ๆ ต่อตัวผู้ตอบ
วิสัยทัศน์: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาสิ่งแวดล้อมชั้นนำของอาเซียน
วัน/เดือน/ปี *
MM
/
DD
/
YYYY
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิสิต
สังกัดหลักสูตร *
ปีที่เข้าศึกษา (ตัวอย่าง เช่น 2559) *
Your answer
ชั้นปี *
Your answer
ตอนที่ 2 ข้อมูลภูมิหลังการศึกษา
2.1 สถาบันการศึกษาสุดท้าย ก่อนศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา (ระบุชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เช่น โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม) *
Your answer
2.2 ชื่ออาจารย์แนะแนวที่ทราบ ซึ่งสังกัดสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา พร้อมรายละเอียดการติดต่อ (หากไม่ทราบ ให้ระบุว่า "ไม่ทราบ") *
Your answer
2.3 ช่องทางที่ทำให้รู้จักคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จนตัดสินใจมาศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
กรณีเลือกอื่น ๆ โปรดระบุรายละเอียด
Your answer
2.4 ช่องทางที่นิสิตใช้ในการรับทราบข้อมูลจากคณะ ในขณะที่ศึกษาอยู่ (ระบุรายละเอียดดังนี้ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก บอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และการแจ้งข้อมูลผ่านสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และการบอกเล่าปากต่อปาก)
Your answer
2.5 ในกรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษาและประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นิสิต จะเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรที่คณะจัดให้มีการเรียนและการสอนหรือไม่ โปรดระบุเหตุผล ทั้งเลือกและไม่เลือก (ตอบเฉพาะนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4)
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคณะในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องสำหรับการจัดการเรียนและการสอน ระบบสาธารณูปโภคและนันทนาการ และอุปกรณ์และเครื่องมือ ช่องทางการสื่อสาร และอื่น ๆ
Your answer
ขอขอบคุณนิสิตทุกท่าน ที่เสียสละเวลาในการกรอกข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY.