แบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.  ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ
  2.  ทรัพยากรสารสนเทศมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา
  3.  ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
  4.  ฐานข้อมูลออนไลน์มีเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า
   5.  มีทรัพยากรสารสนเทศใหม่ออกบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  Please enter one response per row
  1.  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  2.  บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
  3.  บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  4.  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
  5.  บริการศูนย์สารสนเทศอีสานสิรินธร
  6.  จำนวนและระยะเวลาในการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ
  7.  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกต้องง่ายต่อการค้นหา
  8.  กฎระเบียบการใช้บริการ
  9.  เวลาเปิด – ปิดบริการ
  Please enter one response per row
  1. บุคลากรมีเพียงพอต่อการให้บริการ
  2. ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
    3. ความรู้ความสามารถในการคำแนะนำ และช่วยเหลือ
  4. มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
  5. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว
  Please enter one response per row
    1. สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบเอื้อต่อการเรียนรู้
    2. ที่นั่งอ่านจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ และพร้อมใช้บริการ
  3. อุณหภูมิและแสงสว่างมีความเหมาะสม
    4. มีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ และหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือชัดเจน   
    5. คอมพิวเตอร์มีจำนวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
    6. จุดบริการเครือข่ายไร้สายมีประสิทธิภาพเพียงพอ
  Please enter one response per row
   1. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการเข้าถึงได้ง่าย  สะดวก และรวดเร็ว
   2. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
   3. เอกสารแนะนำการใช้บริการมีความครบถ้วนชัดเจน
   4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวบริการ การอบรม กิจกรรมสม่ำเสมอ
   5. มีช่องทางในการเสนอแนะข้อคิดเห็นหลากหลาย
  Please enter one response per row
  This is a required question