ลงทะเบียนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนมัญจาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอเชิญนักเรียนร่วมสมัครแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question