แบบฟอร์มขอใช้บริการ E-mail Address สำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มแจ้งขอใช้บริการ E-mail Address นี้ใช้สำหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้าใหม่หรือยังไม่มี E-mail Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th ที่มีมีความประสงค์มี E-mail Address ของมหาวิทยาลัย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question