แบบประเมินความพึงพอใจงานสนับสนุนการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เกี่ยวกับการใช้บริการงานสนับสนุนการศึกษา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอในในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสถาบัน ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่อย่างใด
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
๑. ประเภทผู้รับบริการ *
๒. เพศของผู้รับบริการ *
๓. อายุของผู้รับบริการ
Your answer
๔. ประเภทการรับบริการ *
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
Required
๕. เจ้าหน้าที่ที่ท่านต้องการประเมิน *
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๖. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๗. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๘. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๙. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๐. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างเหมาะสม *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๑.เจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ด้านคุณภาพของการให้บริการ
๑๒. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบชัดเจน ไม่ซับซ้อน *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๓. การให้บริการมีความรวดเร็ว *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๔. ท่านได้รับข้อมูลถูกต้อง *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๕. ท่านได้รับข้อมูลครบถ้วน *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๖. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๗. ความพึงพอใจในภาพรวม *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๘. ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms