โครงการอบรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาใหม่ปี 2559

  เพศ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/เรื่องที่อบรม
  2.ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
  3.การเปิดโอกาศให้ผู้อบรมซักถามปัญหา
  4.การตอบปัญหาได้ตรงประเด็น/ชัดเจน
  5.การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
  6.การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และเป็นกันเอง
  7.มีควาครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
  8.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม
  Please enter one response per row
  1.ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
  2.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
  3.สามารถบอกประโยชน์ได้
  4.สามารถบอกข้อดีได้
  5.สามารถอธิบายรายละเอียดได้
  6.สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
  7.บูรณาการทางความคิดสู่การทำงานเป็นทีม/การปรับตัวของนักศึกษา/ต่อระบบการทำงานในการปฏิบัติงาน
  Please enter one response per row
  1.ได้รับความรู้เพิ่มหลังจากการฝึกอบรม
  2.สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3.มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น
  Please enter one response per row
  1.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
  2.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้
  3.สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
  4.มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
  Please enter one response per row
  1.ความเหมาะสมของห้องที่ไช้ฝึกอบรม
  2.ความสะอาดของห้องฝึกอบรม
  3.ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง
  4.ความชัดเจนของจอภาพจากอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่สาธิต
  5.ความเหมาะสมของเอกสารและสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
  Please enter one response per row
  This is a required question