CPI - Đăng ký tham gia/Mentor Application Form

Cám ơn bạn đã đăng ký tham gia tình nguyện chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng 2014. Xin giúp chúng tôi trả lời một số câu hỏi sau đây để có cơ sở kết nối bạn với tổ chức phù hợp.

Xin vui lòng điền vào phiếu và gửi bản tóm tắt kinh nghiệm làm việc của bạn đến Volunteer@LINvn.org trước ngày 20-5-2014.

Thank you for applying to be a mentor in LIN Community Partnership Initiative 2014. Please help us to answer a few questions, which will be helpful for us to introduce you to nonprofits meeting your expectations.

Thank you for filling in this form and sending your resume to Volunteer@LINvn.org before 20 May, 2014.

  Phần I. Thông tin chung

  Part I. General Information
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Phần II. Ưu tiên

  Part II. Preferences (Note: Although LIN will try our best to identify a suitable match, we do not guarantee that all these preferences are met.)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Với việc nộp đơn này, tôi cam kết đã đọc bản mô tả công việc và hiểu những cam kết khi tham gia chương trình này.

  By submitting this form, I acknowledge that I have read the mentor job description and understand the commitments pertaining to this program.