แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question