แบบสำรวจความสนใจและประเมินความพึงพอใจบริการ "หนังสือน่าสนใจ"
สำนักหอสมุดจัดให้มีบริการ "หนังสือน่าสนใจ" โดยการคัดเลือกหนังสือที่ให้บริการในห้องสมุด จัดทำบรรณนิทัศน์และนำเสนอบนเว็บไซด์ของสำนักหอสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่สนใจได้รู้จักหนังสือเหล่านั้น ก่อนตัดสินใจยืม
แบบสำรวจนี้ทำขึ้นมาเพื่อสำรวจความสนใจและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ "หนังสือน่าสนใจ"
1. สถานะ *
2. หน่วยงาน *
Your answer
การให้คะแนนในข้อ 3 และ 4
ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ โดยจัดลำดับความสนใจ ตามคะแนนดังนี้
1. สนใจ
2. สนใจมาก
3. สนใจมากที่สุด
3. สาขาวิชาที่ท่านสนใจ *
สนใจ
สนใจมาก
สนใจมากที่สุด
ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู
มนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
นิติศาสตร์
สังคมศาสตร์: พฤติกรรม การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจบริการ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
แพทย์ศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมและผังเมือง, อุตสาหกรรม. การคมนาคมขนส่ง
เกษตรศาสตร์, วนศาสตร์ และการประมง
วิชาอื่นๆ
4. ประเภทหนังสือที่ท่านสนใจ *
สนใจ
สนใจมาก
สนใจมากที่สุด
ตำรา
งานวิจัย
หนังสือวิชาการ
หนังสือทั่วไป
นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล
5. ระดับความพึงพอใจต่อบริการ "หนังสือน่าสนใจ" *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รูปแบบการนำเสนอ: รูปภาพ สี ตัวอักษร การจัดหน้า
การให้บริการบนเว็บไซดืมีความสะดวกเข้าถึงง่าย
คุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหา
ความเหมาะสมของปริมาณที่นำเสนอ
ความหลากหลายของสาขาวิชาที่นำเสนอ
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
6. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms