แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
Your answer
สถานภาพ *
สังกัด/หน่วยงาน *
การเข้าใช้โดยประมาณ *
วัตถุประสงค์การใช้งาน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
1. ด้านเนื้อหา
ข้อคำถาม *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
1. ข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. เผยแพร่ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีความเหมาะสม ดึงดูดน่าสนใจ และทันเหตุการณ์
3. เนื้อหาและข้อมูลพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีเพียงพอกับความต้องการเรียกดู
4. มีการจัดเรียงลำดับเนื้อหาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
5. มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและใช้งาน
6. ข้อความในเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
7. เนื้อหาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กับภาพมีความสอดคล้องกัน
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
ข้อคำถาม *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ง่ายต่อการอ่าน การใช้งาน และการเข้าถึง
9. หน้าโฮมเพจเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ และดึงดูดผู้เยี่ยมชม
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
14. รูปแบบเว็บไซต์ดูเหมาะสมรองรับอุปกรณ์ Smartphone, Tablet และอื่นๆ
15. ภาพประกอบต่างๆในเว็บไซต์สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจได้ง่าย
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นและความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
ข้อคำถาม *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
17. เนื้อหาเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย งานบริการวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ในรูปแบบภาพและไฟล์ดิจิตอล
19. มีข้อมูลด้านความรู้ที่เป็นประโยชน์เช่นบทเรียนออนไลน์หรือบทความ
20. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกเช่น แผนที่ เบอร์โทร อีเมลล์ และSocial Media ที่ทันสมัย
ส่วนที่ 3 : แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
1. จุดเด่นของเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.คือ
Your answer
2. จุดที่ควรปรับปรุง (โดยเฉพาะในข้อที่ตอบ "ไม่พอใจ" จากหัวข้อความพึงพอใจต่อเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.) คือ
Your answer
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms